5 வித்தியாசமான APPS | Top 5 Best Apps for Android in October 2018 in Tamil

5 வித்தியாசமான APPS | Top 5 Best Apps for Android in October 2018 in Tamil

VidLike -Social short video downloader and manager
https://y7bnx.app.goo.gl/loudolitech

VidLike is an offline video favorite that can download any videos you like,and share video by file to WhatsApp or other social accounts.It can also help you download online video for different apps to one app on your phone so you can watch and share video at anytime, anywhere, even though there is no network or bad network.

Find It – Document Search
https://goo.gl/1Qr2CG

Find It – Real World Document Search combines Optical Character Recognition(OCR) with Augmented Reality, to let you search for words in any physical document. Just enter in the words you need to search for, point your camera at the document, and let Find It do the rest. Find It will scan the document in real time, and highlight the words you searched for using Google’s OCR technology. It’s just like the CTRL-F or Command-F function on your computer!

Unfold — Create Stories
https://goo.gl/uF3xEc

Unfold is a toolkit for storytellers. Create beautiful and engaging stories with minimal and elegant templates.

Features:

· Templates
25 templates + 60 premium templates. Find the collection that fits your style.

· Fonts
5 fonts + advanced text tools. Set the mood of your story.

· Photo & Video Support
We support photo and video media. Tell your story how you want to.

· High Quality Export
Export your stories in high resolution for seamless sharing to other platforms like Instagram, Snapchat, and Facebook.

· No Account Required
Just download Unfold and start creating stories. No strings attached.

Use Unfold’s toolkit, editor and designer to create story collages with styles, white borders, and custom font & text with photos and videos.

Unbalance
https://goo.gl/HgBU7Q

– Finalist in the Google Play Indie Games Festival 2017-

Unbalance is a minimalist physics puzzle about minimal geometry and balance.

Unbalance the shape by dropping balls and make the red ball fall into right place.Join this beautiful geometric journey!

Features:
• 4 category with total 96 replayable levels.(48 new levels coming soon)
• Unique gameplay with 3 different gameplay mechanics
• Over 90 unique minimal geometric shapes
• Fantastic ambient soundscapes and sound design
• Color blindness mode

Wallp – Stock HD Wallpapers
https://goo.gl/9DMceS

Get the best free Wallpapers and make your phone look amazing as you are.

Wallp Stock HD Wallpapers App is a free app that has a large collection of HD stock wallpapers. New stock wallpapers are added as soon as they come out. Wallp – Stock HD Wallpapers have large variety of wallpapers which is increasing everyday. Stylize your phone and make it look just like the new phones.

Main Features of Wallp – Stock HD Wallpapers

* Popular Tab so you can see which wallpaper other people are downloading and you get best one’s on top.

* Search functionality to find the wallpapers easily.

* New Tab so you can see new wallpapers easily.

* Scroll Able wallpaper 2160 x 1920.

* Crop wallpapers (beta)

* Add wallpapers to favorites

* UHD (Ultra HD) wallpapers 2880 x 2660

* Wallp Special Category, our own designed wallpapers which you won’t find any where else.

* Good looking User Interface so you feel amazing while using app.

* Categories so you can find the wallpapers easily.

New Video updates http://bit.ly/loudolisearch

உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி
இதுபோல் இன்னும் பல தொழில்நுட்ப செய்திகளைத் தெரிந்துகொள்ள மறக்காமல் நமது Loud Oli Channel லை Subscribe செய்துகொள்ளுங்கள்.

Kindly give your support our Loud Oli Tech channel

Facebook→www.facebook.com/loudoli
Twitter→https://twitter.com/loud_oli

Under Rs.100 – Best Smartphone Gadgets – Loud Oli Tech

Best Smartphone Gadgets On Under Rs. 100 – Loud Oli Tech
vivo nex unboxing and review
https://youtu.be/TmjnxlnKQgI
This Best Smartphone Gadgets on Club factory are very Useful and Cheap for Every Smartphone Gadgets Lover, all the Gadgets are Based on great Technology and Futuristic Gadgets which leads to Call Them Best Gadgets for Smartphone

App Link : https://goo.gl/mgwwdy

Best Buy Links:- https://goo.gl/bg9S7E

our Instagram page : https://www.instagram.com/loudolitech/

amazon smartphone gadgets,
smartphone gadgets in india,
smartphone gadgets 2018,
smartphone controlled gadgets,
cool android phone accessories,
mobile phone gadgets accessories,
Kindly give your support our Loud Oli Tech channel

Facebook→www.facebook.com/loudoli
Twitter→https://twitter.com/loud_oli

Channel: Loud Oli Tech
Published: 2018-06-18 10:53:18
Duration: 8M2S
Views: 149328
Likes: 3060
Favorites: 0

Samsung Galaxy S9 Plus vs iPhone X – Sparkling Water FREEZE Test! What’s Gonna Happen?!

Samsung Galaxy S9 vs iPhone X sparkling water freeze test! Drop these in freeze temps to test durability. What will happen?

Buy these phones here:
Galaxy S9: http://amzn.to/2FIpSKq
Galaxy S9+: http://amzn.to/2FX6xIP
iPhone X: http://amzn.to/2nlBf6k

Subscribe! (it’s free!): https://goo.gl/aKmpu8

Gear to make this video:
Sony A6500 Camera: http://amzn.to/2gjHtRj
Sony 16-50mm Kit Lens: http://amzn.to/2wrZwbO
Sennheiser AVX ME2 Lav Mic: http://amzn.to/2BULNzd

Instagram @timmers_em1: https://goo.gl/rBD4q9
Twitter @timmers_em1: https://goo.gl/JFN5JK

Background music, if applicable:
beatsbyNeVs – Dark Mage [FREE DL]:
https://youtu.be/ts3BL3kmQZ4
https://www.youtube.com/user/beatsbynevs
https://www.facebook.com/beatsbynevs
https://soundcloud.com/beatsbynevs
http://beatsbynevs.beatstars.com/

Channel: Timmers EM1
Published: 2018-03-21 07:25:07
Duration: 13M2S
Views: 10409466
Likes: 92754
Favorites: 0

கேஸ் சிலின்டர் | கேஸ் எவ்வளவு உள்ளது என்று சுலபமாக தெரிந்து கொள்ளலாம்| cylinder simple tricks

கேஸ் சிலின்டர் கேஸ் எவ்வளவு உள்ளது என்னு சுலபமாக தெரிந்து கொள்ளலாம்
#LPG #cylindersimpletricks #GAS
Channel: CAPTAIN GPM -TAMIL
Published: 2018-09-20 11:14:21
Duration: 7M31S
Views: 897168
Likes: 9058
Favorites: 0

12 Dangerous Android Apps You Need to Delete Immediately

Pay attention to the list of the most suspicious apps you may come across in Google Play. Delete them from your phone immediately to protect your personal data and extend the life of your phone.
Their creators promise the apps will optimize your device, extend the life of your battery and protect your phone from viruses. Some of them are even supposed to be lie detectors and defragmentation devices. In fact, all they give you is ads, and what they do is get access to your data and kill your battery. Considering the huge number of apps created every single day, not even Google can keep track and check the safety of all the new programs. So the security of your device mostly depends on you!

Music: Master of the Feast – Kevin MacLeod http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400019
Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1400019.
Artist: http://incompetech.com/

TIMESTAMPS
Weather apps 0:43
Social media apps 1:31
Optimizers 2:02
Built-in browsers 2:32
Antivirus programs from unknown developers 3:01
Browsers with additional features 4:26
Apps for increasing your phone’s memory 5:43
Lie detectors 6:14
Defragmentation apps 7:00
Music Player 7:28
Battery Savers and Fast Charge apps 7:51
Wi-Fi apps 8:23

SUMMARY
-There was a weather app that allowed the bad guys to avoid two-step authentication and easily get access to banking information of those who installed it.
-Social media apps suck up so much of your device’s energy and kill the battery too.
-Optimizers don’t make your phone’s system faster, they just slow it down and bring you ads as an added bonus.
-Built-in browsers are mostly slow-working and don’t have any protection from data interception.
-Hackers create their own antivirus apps, which can steal users’ personal data and even completely block the phone.
-You have at least two reasons two delete browsers from your phone: they slow it down, and require access to most aspects of the system, so they can even manage your calls.
-You won’t get more memory than your phone had initially, but will provide memory apps with access to your data.
-Lie detector apps are about as useful as crystal balls, but they kill your battery and get access to your contacts and personal data.
-Defragmentation apps don’t work like promised. They can only analyze how much space certain programs take up, use your phone’s resources and collect your personal data.
-You will want to delete this app because it consumes tons of data since it’s full of ads and causes a massive drain of your battery.
-Battery savers and fast chargers can’t really change the speed of your gadget charging, but can give you endless apps even on lock screen.
-If you don’t want these apps to get access to all your data, avoid them at all costs.

Subscribe to Bright Side : https://goo.gl/rQTJZz

—————————————————————————————-
Our Social Media:

Facebook: https://www.facebook.com/brightside/
Instagram: https://www.instagram.com/brightgram/

5-Minute Crafts Youtube: https://www.goo.gl/8JVmuC

—————————————————————————————-
For more videos and articles visit:
http://www.brightside.me/

Channel: BRIGHT SIDE
Published: 2018-03-26 14:20:52
Duration: 9M37S
Views: 6213926
Likes: 65020
Favorites: 0

Mi Smart Tv எப்படி உருவாக்குறாங்க பாக்கலாம் வாங்க – Mi Smart Tv manufacturing plant Vist in Tamil

Mi Smart Tv எப்படி உருவாக்குறாங்க பாக்கலாம் வாங்க – Mi Smart Tv manufacturing plant Vist in Tamil – Loud Oli Tech
mi tv india

This video Show how to manufacturing mi tv 43 inch & 32 inch make in india

Mi Office இரண்டு நாட்கள் என்ன தான் நடந்தது: https://goo.gl/7HSDdj
#MismartTv #tamil #mi

உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி
இதுபோல் இன்னும் பல தொழில்நுட்ப செய்திகளைத் தெரிந்துகொள்ள மறக்காமல் நமது Loud Oli Channel லை Subscribe செய்துகொள்ளுங்கள்.

Kindly give your support our Loud Oli Tech channel

Facebook→www.facebook.com/loudoli
Twitter→https://twitter.com/loud_oli

Channel: Loud Oli Tech
Published: 2018-10-05 14:15:41
Duration: 6M1S
Views: 507640
Likes: 19320
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *