Bible Mission Android App | Google Playstore | biblemission.faith | Promo

Download Bible Mission Android App https://goo.gl/VLgTxi

మరనాత = ప్రభువు వచ్చుచున్నాడు. 1 కొరింథీ. 16:22.

ఇంటర్నెట్ లేకుండా బైబిల్ మిషన్ app లో

*తండ్రి యం.దేవదాసు అయ్యగారుకి దేవుడు వెల్లడించిన బైబిలు మిషను చరిత్ర.

* దైవజనులైన యం.దేవదాసు అయ్యగారు రచించిన పుస్తకాలు మరియు అయ్యగారి చరిత్ర చదవటానికి సులభంగా చేయబడింది.

*దైవజనులైన యం.దేవదాసు అయ్యగారి పాత చిత్రములు, యేసు ప్రభువుని చిత్రములు

*బైబిలు మిషను కార్యక్రమాలు, క్యాలెండర్, సంప్రదించవలసిన వివరములు.

ఇంటర్నెట్ తో బైబిల్ మిషన్ app లో

*దైవజనులైన యం.దేవదాసు అయ్యగారు రచించిన తెలుగు క్రైస్తవ కీర్తనలు చదవడానికి వినడానికి నేర్చుకోవడానికి సులభంగా ఉంచబడింది.

*బైబిలు మిషను లో జరిగే మహాసభల మరియు ఆరాధన వీడియోలు ఉండును

నీవే యని నమ్మిక యేసు నాకు | Bible Mission Songs with Lyrics

నీవే యని నమ్మిక యేసు నాకు-Neevey Yani Nammika Yesu Naaku
A song which describes God is our only hope and offers praises to him.
We specially thank Pastor Silva Raj for providing us the audio of the song.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Download Bible Mission App – https://goo.gl/v4aPHe
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Bible Mission Songs are prepared and given to us by Fr.M.Devadas, the founder of Bible Mission. Bible Mission Songs are given by the Lord and Heavenly Saints and were put up in a proper language to worship our Lord.The Songs include Praise and Worship, sacrifice of Lord Jesus Christ, about the Bride, the Second Coming of Jesus Christ, physical and spiritual healing and helps us to live strong at the time of trails. These songs encourage and enrich our Body, Soul and Spirit and helps us to be spiritually strong.
Download Bible Mission Books at our website .. www.ibiblemission.in
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

LYRICS TEXT CREDITS: www.ebiblemission.org

Telugu:

neevae yani nammika – yaesunaaku neevae yani nammika = neevae maargaMbu neevae
satyaMbu – neevae jeevaMbu – neevae sarvaMbu
1. peDadaarini bOvagaa naa meediki – yiDumalenniyo raaga – aDavilObaDi naenu –
aDaluchunuMDaga – taDavakuMDa doruku – dhanyamau maargaMbu
2. taDavani daaridoruka – daaniMbaDi naenaDachuTeTlO teliyaka jaDiyu chuMDaga nannu
– jaagrattagaa kaDaku – naDipiMchukoni veLLu – na yamaargadarSivi
3. kaarumaeghamupaTTaga – naamanassulO – kaTikacheekaTi puTTagaa = ghOraa
padalajaeri – daariyani bhramapaDaga – taerichooDagalgu – taejOmaya maargaMbu
4. laenipOni maargaMbu – lennOyuMDa – j~naanOpadaeSaMbu = maanuga jaeyuchu –
vaanini khaMDiMchi – naenae maargaMbanna – nijamaina maargaMbu
5. eTujoochina maargamulae – mOsamuchaeyu – heenaSatruvargamulae =
eTubOvavalayunO nae – neruganivaaDanai – kaTakaTayani yaeDva ghana
mOkshamaargaMbu
6. jabbu marala mudaraga – kaladairyaMbu – jaari guMDeladaragaa – nibbaramugaa
manasu niluvakayunnapuDu – dabbuna nanu jaerchu dayagala vaidhyuDavu
7. naralOkamunuMDi – paralOkaMbu – varaku nichchenagaa nuMDi = narulaku muMdugaa
– naDachuchu muktiki – sarigaakonipOvu su – sthiramaina maargaMbu
8. dhairyaMbugaa nuMDumu – O viSvaasee – dhairyaobugaa nuMDumu = dhairyaMbutO
daevun^ aatmatO stutiyiMchi – vachchina SramalalO aanaMdiMchumu
9. neeku tODaiyuMTini – neemanavini aaliMchiyuMTini = anniTi nuMDi nin^ aadariMchina
taMDrin^ – aanaMdamutO – stOtriMchu chuMDumu
________________________________________________________________________________________________________________________________

BIBLE MISSION KARIMNAGAR

Rev.M.Maranatha
Contact: +91 9885379597,+91 7032351133
biblemissionkarimnagar@gmail.com

(Neeve ani nammika esu naku, neve yani namika yesu naaku, neeve yani nammikaa esu naku, Bible Mission Karimnagar, Bible Mission Gooty, Bible Mission Guntur, Bible Mission Bangalore, Bible Mission Devadas, Bible Mission Kakani, Bible Mission Rajahmundry,Bible Mission Kakinada,Bible Mission Khammam,Bible Mission Vijayawada, Bible Mission Videos, Bible Mission Songs, Bible Mission Songs, Devadas ayyagaru, Bible Mission Conventions, Bible Mission messages,Telugu christian songs,telugu christian lyric songs,mangala stotrarpanalu, bible mission keertanalu, andhra kraistava keertanalu, Jeeva R Pakerla, Srastha, telugu worship songs, telugu songs, worship songs latest, lyric telugu songs, latest christian songs, best worship songs, worship songs telugu, heart touching telugu christian songs, andhra kraistava keertanalu with lyrics, telugu classical christian songs)

నీవే యని నమ్మిక యేసు నాకు-Neevey Yani Nammika Yesi Naaku

(We do not own the video, audio. All rights reserved to their respective owners)

Channel: Bible Mission Karimnagar
Published: 2017-08-13 18:17:31
Duration: 11M7S
Views: 16463
Likes: 140
Favorites: 0

దేవ యెహోవా ! స్తుతి పాత్రుండ ! | Bible Mission Songs with Lyrics

దేవ యెహోవా ! స్తుతి పాత్రుండ ! | Deva Yehova Sthuthi Pathrunda
Psalms 150 – కీర్తనలు 150 (Song No. 08 in Telugu Kraistava Keertanalu)
A song which calls the whole creation to offer praises to God, our CREATOR.

We specially thank Sam Subhakar Yalla and Sharon Shekinah Yalla for providing us the audio of the song.
_________________________________________________________________

Download Bible Mission App – https://goo.gl/v4aPHe
_________________________________________________________________

Bible Mission Songs are prepared and given to us by Fr.M.Devadas, the founder of Bible Mission. Bible Mission Songs are given by the Lord and Heavenly Saints and were put up in a proper language to worship our Lord.The Songs include Praise and Worship, sacrifice of Lord Jesus Christ, about the Bride, the Second Coming of Jesus Christ, physical and spiritual healing and helps us to live strong at the time of trails. These songs encourage and enrich our Body, Soul and Spirit and helps us to be spiritually strong.
Download Bible Mission Books at our website ..
www.ibiblemission.in

Follow on various platforms on Social Media:

Our website: https://www.www.ibiblemission.in

YouTube: https://www.youtube.com/bmkarimnagar

Facebook: https://www.facebook.com/biblemissionkarimnagar

Twitter: https://www.twitter.com/biblemissionknr

Instagram: https://www.instagram.com/biblemission_knr

Contact: +91 9885379597, +91 7032351133

Mail us: biblemissionkarimnagar@gmail.com

Lyric Credits: ebiblemission.org

LYRICS IN TELUGU SCRIPT

8. స్తుతి గీతము (150 దా||కీ||)
రాగం: — తాళం: —

దేవ యెహోవా స్తుతి పాత్రుండ – పరిశుద్ధాలయ పరమ నివాసా || దేవ ||

బలమును కీర్తియు శక్తి ప్రసిద్ధత సర్వము నీవే = సకల ప్రాణులు స్తుతి చెల్లించగ – సర్వద నిను స్తుతులొనరించగనున్న || దేవ ||

నీదు పరాక్రమ కార్యములన్నియు నిరతము నీవే = నీదు ప్రభావ మహాత్యములన్నియు – నిత్యము పొగడగ నిరతము స్తోత్రములే || దేవ ||

స్వర మండల సితారలతోను బూరల ధ్వనితో = తంబురలతో నాట్యములాడుచు – నిను స్తుతియించుచు స్తోత్రము జేసెదము || దేవ ||

తంతి వాద్య పిల్లన గ్రోవి మ్రోగెడు తాళము = గంభీర ధ్వనిగల తాళములతో – ఘనుడగు దేవుని కీర్తించను రారే || దేవ ||

పరమాకాశపు దూతల సేనలు పొగడగ మీరు = ప్రేమమయుని స్తోత్రము చేయగ – పరమానందుని వేగస్మరించను రారే || దేవ ||

సూర్య చంద్ర నక్షత్రంబు గోళములారా = పర్వతమున్నగు వృక్షములారా – పశువులారా ప్రణుతించను రారే || దేవ ||

అగ్నియు మంచును సముద్ర ద్వీప కల్పము లారా = హిమమా వాయువు తుఫానులారా – మేఘములారా మహిమ పరచరారే || దేవ ||

సకల జలచర సర్వ సమూహములారా = ఓ ప్రజలారా భూపతులారా – మహనీయుండగు దేవుని స్తుతి చేయన్ || దేవ

LYRICS IN ENGLISH SCRIPT:

daeva yehOvaa stuti paatruMDa – pariSuddhaalaya parama
nivaasaa
1. balamunu keertiyu Sakti prasiddhata sarvamu neevae = sakala praaNulu stuti
chelliMchaga – sarvada ninu stutulonariMchaganunna
2. needu paraakrama kaaryamulanniyu niratamu neevae = needu prabhaava
mahaatyamulanniyu – nityamu pogaDaga niratamu stOtramulae
svara maMDala sitaaralatOnu boorala dhvanitO = taMburalatO naaTyamulaaDuchu –
ninu stutiyiMchuchu stOtramu jaesedamu
4. taMti vaadya pillana grOvi mrOgeDu taaLamu = gaMbheera dhvanigala taaLamulatO
– ghanuDagu daevuni keertiMchanu raarae
5. paramaakaaSapu dootala saenalu pogaDaga meeru = praemamayuni stOtramu
chaeyaga – paramaanaMduni vaegasmariMchanu raarae
6. soorya chaMdra nakshatraMbu gOLamulaaraa = parvatamunnagu vRkshamulaaraa –
paSuvulaaraa praNutiMchanu raarae
7. agniyu maMchunu samudra dveepa kalpamu laaraa = himamaa vaayuvu
tuphaanulaaraa – maeghamulaaraa mahima paracharaarae
8. sakala jalachara sarva samoohamulaaraa = O prajalaaraa bhoopatulaaraa –
mahaneeyuMDagu daevuni stuti chaeyan

(Bible Mission Karimnagar, Bible Mission Gooty, Bible Mission Guntur, Bible Mission Bangalore, Bible Mission Devadas, Bible Mission Kakani, Bible Mission Rajahmundry,Bible Mission Kakinada,Bible Mission Khammam,Bible Mission Vijayawada, Bible Mission Videos, Bible Mission Songs, Bible Mission Songs, Devadas ayyagaru, Bible Mission Conventions, Bible Mission messages,Telugu christian songs,telugu christian lyric songs,mangala stotrarpanalu, bible mission keertanalu, andhra kraistava keertanalu, Jeeva R Pakerla, Srastha, telugu worship songs, telugu songs, worship songs latest, lyric telugu songs, latest christian songs, best worship songs, worship songs telugu, heart touching telugu christian songs, andhra kraistava keertanalu with lyrics, telugu classical christian songs, deva yehova stuti patrunda, latest christian songs, j.k.christopher latest songs, )

(We do not own the video, audio. All rights reserved to their respective owners)

Channel: Bible Mission Karimnagar
Published: 2018-01-11 21:15:27
Duration: 5M2S
Views: 2524
Likes: 36
Favorites: 0

80వ బైబిలు మిషను మహోత్సవములు – 80th Bible Mission Conventions | 2018 | Promo Video

We WELCOME YOU ALL to the 80th Bible Mission Conventions.

Bible Mission Conventions are held at Guntur(Opp. Nagarjuna University) every year.
Rev.M.Maranatha-Bible Mission Karimnagar
Do not Hate or abuse any Nation, Denomintion, Religion or Person. Be united in Lord Jesus Christ.

The Annual convention of the Bible Mission is a Mega event that stands as a landmark in its activities. It serves free food for nearly 1 million people for three full days, who participate in the event with their friends, relatives and the entire household. The Bible Mission has neither fixed income nor any foreign aid. It is indigenous in its character and nature of functioning, for it raises its own funds through voluntary contribution of its members and workers.
The Conventions start at 9:30a.m. And closes by 10:30p.m. Between 4:00 p.m. to 6:00 p.m. food is served inspite of this marathon session, the pilgrims so much attention to the programme and sit with great devotion. Many govt. Officials participate and receive the blessings. It’s synthesis of India in all its colours. Irrespective of caste, colour, creed, race, gender all communities in rural and urban India participate in this mega event without any bias. True Indian spirit is witnessed in that environment. It’s a gathering of indigenized Christianity in Indian colours and twilights. That’s why the Bible Mission is successful in its work even in many hostilities that are prevalent in present day India. Many foreign delegates participate and witness the direct presence of the Lord where the motto of the convention is not conversion but the transformation of the soul to meet the Lord in clouds. This is the dream and ambition of the Bible Mission to transfer this legacy to various countries.

Bible Mission was revealed by GOD to Fr.Mungamuri Devadas in the year 1938.The main theme of Bible Mission is “Do whatever he(Jesus)says unto you”-John 2:5

Follow on various platforms on Social Media:

Our website: https://www.ibiblemission.in

YouTube: https://YouTube.com/bmkarimnagar

Facebook: https://facebook.com/biblemissionkarimnagar

Twitter: https://twitter.com/biblemissionknr

Instagram: https://instagram.com/biblemission_knr

Contact: +91 9885379597, +91 7032351133

Mail us: biblemissionkarimnagar@gmail.com

Channel: Bible Mission Karimnagar
Published: 2018-01-09 04:26:29
Duration: 1M8S
Views: 4035
Likes: 74
Favorites: 0

జాన్ వెస్లీ గారి కుమార్తె నిత్య & పాల్ ఇమ్మానుయేల్ గారి కుమార్తె శ్రేష్ట|| 3 min video

Upcoming singers…..
Channel: Paul Emmanuel
Published: 2017-07-14 15:12:49
Duration: 3M26S
Views: 106734
Likes: 756
Favorites: 0

Ancient of Days BIBLE LAND DOCUMENTARIES TV programme with Ray Vander Laan

Watch Ancient of Days BIBLE LAND DOCUMENTARIES TV programme with Ray Vander Laan

Watch Faith lessons that take you through the Bible land with Ray Vander Laan. Take a step back in time to the ancient land of Israel as you discover Yahweh in the whole new light.

Ancient of Days TV is a 24/7 Christian Satellite Television Station which started broadcasting on the 1st of March 2013. It is the media arm of Tim Omotoso Global Outreach. ADBN was founded to fulfil the vision of Tim Omotoso to propagate the Gospel of Jesus Christ to this generation with signs following. Ancient of Days TV is based in Durban, South Africa and the station broadcasts to over 50 million viewers worldwide.

WATCH Ancient of Days TV live online on www.ancientofdays.tv.

CATCH Ancient of Days TV on the UN1TY FREE APP [a FREE downloadable app on Smart phones, Android tab devices, Kindles, Pads, Pods etc, available on googleplay, itunes app store, and amazon kindle]

ON OHBOX FREE APP [a FREE downloadable app on blackberry app world and blackberry tabs]

Also WATCH Ancient of Days TV on the UN1TY FREE APP [available on your Mac’s, PC’s and Smart TV’s]

* on DSTV in Africa & Europe on the EF28K Satellite [available on free channels. Visit http://www.timomotososales.org/uploads/ADBN_Information.pdf or http://www.ancientofdays.tv/satellite.html for FULL SETTINGS]

FOR MORE INFO, VISIT HTTP://WWW.ANCIENTOFDAYS.TV, SEND AN EMAIL to Shoggy@ancientofdays.tv OR CALL + 27 76 155 4712

Channel: ancientofdaystv ADBN
Published: 2014-03-21 19:37:45
Duration: 22M28S
Views: 3174
Likes: 17
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *