How to search bible verses & words on Android app in telugu

🙏🙏దేవుని నామములో అందరికి వందనాలు.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

👉✍ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ కొత్తగా create చేసాము .
సర్వశక్తుని సత్యమాటలు. ఈ ఛానల్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి హృదయ పూర్వక వందనాలు.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

👉✍ ఈ ఛానల్ లో ప్రతి విధమైన ఆత్మీయ వాఖ్యాలు , ఆత్మలో బలపడడానికి కావాల్సిన సత్యమైన మాటలు బైబిల్ ఆధారంగా వీడియోల రూపములుగా చేసి అనేకమంది ఆత్మలో బలపడాలని మాకొరిక కాబట్టి దయచేసి అందరూ దేవుని యొక్క వాక్యములను అంగీకరించి సర్వశక్తుడైన దేవునిని ఆరాధించాలని కోరుతూ🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
APP LINK : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vincentbiblesearch.telugu
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆

👉✍ అలాగే మా మొదటి ఛానల్ ని subscribe చేసుకోండి.కింద ఉన్న లింక్ని ప్రెస్ చేయండి.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
,🙏🙏https://youtu.be/tOft1W8ewMg🙏🙏
👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆

✍ఇట్లు మీ ఆత్మీయ స్నేహితుడు✍

🙏🙏🙏🙏 ఎజ్రా 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏దేవుడు మనలను దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ఆమెన్.🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

$17 Pet vs. $100,000 Pet

“Who is Lennox and why is he so special?”

Credits: https://www.buzzfeed.com/bfmp/videos/50647

Check out more awesome videos at BuzzFeedBlue!
https://bit.ly/YTbuzzfeedvideo
https://bit.ly/YTbuzzfeedblue1
https://bit.ly/YTbuzzfeedviolet

GET MORE BUZZFEED:
https://www.buzzfeed.com
https://www.buzzfeed.com/videos
https://www.youtube.com/buzzfeedvideo
https://www.youtube.com/asis
https://www.youtube.com/buzzfeedblue
https://www.youtube.com/buzzfeedviolet
https://www.youtube.com/perolike
https://www.youtube.com/ladylike

BuzzFeedBlue
Sports, video games, Unsolved & more epic daily videos!

Love BuzzFeed? Get the merch! BUY NOW: https://goo.gl/iquQQD

MUSIC
Intention_Main
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Big Apple Jam_Main
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.
Hairy Canary_Main
Licensed via Warner Chappell Production Music Inc.

Licensed via Audio Network
SFX Provided By AudioBlocks
(https://www.audioblocks.com)

EXTERNAL CREDITS
Nancy Chapel-Izer
https://www.alpacacountryestates.com/
+
Art Izer
https://www.alpacacountryestates.com/
+
Sandra Giannini
https://www.socalminipigs.com/
+
Michelle Sathe
https://nkla.org/

Channel: BuzzFeedBlue
Published: 2018-05-11 23:08:17
Duration: 14M47S
Views: 1158369
Likes: 37597
Favorites: 0

WE MADE OUR MOM CRY…HER DREAM CAME TRUE!

BEST MOM EVER!
TIX ON SALE NOW!! https://www.dobretour.com/

WE POST TUESDAY,THURSDAY, & SUNDAY!
TURN OUR POST NOTIFICATIONS ON FOR A SHOUTOUT!
SUBSCRIBE TO THE DOBRE VLOG CHANNEL! https://www.youtube.com/channel/UCC3OGYxHwV8pB5yLobw9KdA

SUBSCRIBE TO THE LUCAS AND MARCUS CHANNEL!
https://www.youtube.com/user/TwiNboTzVids

Lucas’s Social Media

Instagram: https://www.instagram.com/lucas_dobre/
Twitter: https://twitter.com/dobrelucas
Facebook: https://www.facebook.com/dobrelucas/
Snapchat: lucas_dobre
Musical.ly: DobreTwins

Marcus’s Social Media

Instagram: https://www.instagram.com/marcusdobre
Twitter: https://twitter.com/dobremarcus
Facebook: https://www.facebook.com/marcusdobre/
Snapchat: marcusdobre1
Musical.ly: Dobretwins

Follow the Dobre Brothers:
Instagram: https://www.instagram.com/dobrebrothers/

BIZ – dobrebrothersmgmt@gmail.com

THANKS FOR WATCHING!

WE MADE OUR MOM CRY…HER DREAM CAME TRUE!
https://www.youtube.com/user/TwiNboTzVids

Channel: Lucas and Marcus
Published: 2018-05-13 17:49:02
Duration: 10M20S
Views: 1472839
Likes: 51060
Favorites: 0

The Deadliest Being on Planet Earth – The Bacteriophage

A war has been raging for billions of years, killing trillions every single day, while we don’t even notice. This war involves the single deadliest being on our planet: The Bacteriophage.

Created with scientific advice and editing by James Gurney.

Kurzgesagt Newsletter: http://eepurl.com/cRUQxz

Support us on Patreon so we can make more videos (and get cool stuff in return): https://www.patreon.com/Kurzgesagt?ty=h

Kurzgesagt merch: http://bit.ly/1P1hQIH

Facebook: http://bit.ly/1NB6U5O
Twitter: http://bit.ly/2DDeT83
Instagram: http://bit.ly/2DEN7r3
Discord: https://discord.gg/Fsstncs

The music of the video here:

Soundcloud: https://bit.ly/2IcLhRp
Bandcamp: https://bit.ly/2IiETnI
Facebook: https://bit.ly/2GIoZlH

THANKS A LOT TO OUR LOVELY PATRONS FOR SUPPORTING US:

Luca Perfetti, Ramkumar Ranjithkumar, Dan Albert, Bryce, Gregor Gatterer, Benjamin Schrank, Zsuzsanna Goodman, Dale Wahl, Richard, Bruno Mikuo, Josh Villars, Richelle Swinton, WeedyGreen, Turrabo, Nirup Nagabandi, Kevin Kohler, Travis Decaminada, Levi Mauk, Jack McCluskey, Jonathan Lucas, Clemens P¸hringer, Chloe Arvidson, Jason Brady, Germain Wessely, ROBERT MELTON, Rodrigo Acevedo, Kathleen Kintz, Wrekuiem, Michael Hoffman, Nikhil Verma, Darragh Chan, Kinorian, Rohith Rao, Ryan Thomson, Alberto Amigo, Matt Bodsworth, david bibb, Harrison Frede, Joseph Ricks, Taylor Smith, Ilya Tsarev, Mohammad Farzam, Tazia, Sarah Turney, Sammy Binkin, Brian Michalowski, Jiayuan Xu, Thomas Hair, Alexander Simmerl, Sven Rauber, Graham Fenech, Lumi, Stanimir Neroev, Michael Massen-Hane, Arikazei, Aakash Sapre, Sandra Giuliani, Eischen, Edznux, Alex Friele, Alexandru Dimofte, Clayton Ackroyd, Aran J‰ger, Kristiana Sevastjanova, Nadine Gantner, art haschak, Von Schifferdecker, Michael Tabron, Riley Kennedy, JP Michaud, Timo Kohlmeyer, Xavier dupont, Felipe Medeiros, Malte Brendel, Michael Newbon, Hadar Milner, Peppie T

Help us caption & translate this video!

http://www.youtube.com/timedtext_cs_panel?c=UCsXVk37bltHxD1rDPwtNM8Q&tab=2

The Deadliest Being on Planet Earth – The Bacteriophage

Channel: Kurzgesagt – In a Nutshell
Published: 2018-05-12 18:13:11
Duration: 7M9S
Views: 1889784
Likes: 153399
Favorites: 0

DIY GIANT McDONALDS HASH BROWN 🍟 – VERSUS

SUBSCRIBE HERE ➡️ https://goo.gl/CitGia
2ND CHANNEL ➡️ https://goo.gl/4HUP8J

We came up with a spot on recipe that literally taste exactly the same as the McDonalds hash brown. Make one for yourself and let us know what you think!

ONLINE STORE:
http://bit.ly/HJFShop

THINGS YOU’LL NEED:
Deep Fryer: http://amzn.to/2nHDBe6
Food Processor: http://amzn.to/1M9eyFc
Gloves: https://amzn.to/2pIg0JK
Cutting Board: http://bit.ly/2Eyhr3R
Apron: http://bit.ly/2Ez9Cz0

FULL RECIPE DETAILS:
http://www.hellthyjunkfood.com/giant-hashbrown/

🍔Social Media Links🍔 @HellthyJunkFood
http://www.facebook.com/hellthyjunkfood
http://www.instagram.com/hellthyjunkfood
http://www.twitter.com/hellthyjunkfood
http://www.patreon.com/hellthyjunkfood
http://www.twitch.com/hellthyjunkfood
Snapchat – HellthyJunkFood

Music – Epidemic Sound

Channel: HellthyJunkFood
Published: 2018-05-12 18:16:29
Duration: 8M47S
Views: 473196
Likes: 17248
Favorites: 0

24 HOUR BOX FORT PRISON ESCAPE ROOM!! 📦🚔 Digging A Secret UNDERGROUND Tunnel

In Todays 24 hour Box Fort video papa Jake build the worlds biggest Box Fort prison and try to escape it by digging a secret underground tunnel! In this video we build a box fort prison and do an epic prison escape room! I had to survive in it for 24 hours in the box fort prison but decided a prison escape would be better! This funny box fort challenge vlog was hard! We had to build the worlds biggest box fort prison and survive the 24 hour challenge. we made this box fort build awesome with a working jail cell for the prison along with box fort bars and even a bed and toilet. the prison was located in a secret arctic base and I had to use all my skills and spy gadgets to get out! Be sure to like for more family friendly content with no swears 😁✌🏻

❇️ My Other Funny Vlogs ❇️
24 HOUR BOX FORT PRISON ESCAPE ROOM!! 📦🚔 Secret ROOM FOUND & Calling Carter Sharer https://youtu.be/POm_czUfC3s
24 HOUR BOX FORT PRISON ESCAPE ROOM!! 📦🚔 Grappling Hook Escape, Secret Room & THE ESCAPE https://youtu.be/pg4LKOHLTqQ
FORTNITE IN REAL LIFE BOX FORT!! 📦⛏Fortnite Nerf War Challenge! https://youtu.be/0HPjXGDlkbE
BILLIONAIRE BOX FORT MANSION!!📦💰 24 Hour Challenge: Movie Theatre, Hot Tub, Gaming Room & More! https://youtu.be/UwrF_0pq8Vg
RUNNING ON WATER CHALLENGE!! 🏃🏻💧 https://youtu.be/HV9ZqCXKUoc
24 HOUR BOX FORT PRISON ESCAPE!! 📦🚔 https://youtu.be/jRRnn0zZF5o
24 HOUR BOX FORT BOAT SURVIVAL CHALLENGE! 📦 https://youtu.be/I8MkP8Sm7WI
UNDERWATER BOX FORT CHALLENGE!! 📦💦 https://youtu.be/Dgx2ghh1GAs
24 HOUR BOX FORT BOAT MANSION CHALLENGE!! 📦💧SEADOO, GAMING ROOM, FIREPLACE & MORE! https://youtu.be/Of-l05zjLZw
24 HOUR BOX FORT BOAT ON A LAKE!! 📦💧FISHING, HUGE WAVES, REAL SHOWER & 3:00AM SCARY ISLAND 😱 https://youtu.be/lf9FwIupnW8
$1 BOX FORT Vs $10,000 BOX FORT CHALLENGE https://youtu.be/Rt0HXOassdc

👕Get Awesome Papa Jake Merchandise! 👕
https://shop.bbtv.com/collections/team-epiphany

Subscribe To My Gaming Channel – Papa Jake Games! https://www.youtube.com/watch?v=a01luoUVJ5c

Subscribe To My Toy Channel – Papa Jake Toys
https://www.youtube.com/channel/UCmeNL9Nc2H1Mezu3gcb1hlA

FOLLOW ME!!! LET’S BE FRIENDS:
🐦 Twitter – https://goo.gl/s1laJW
📘 Facebook – https://goo.gl/sCnm8B
📸 Instagram – https://goo.gl/x6H5Er
👻 Snapchat – PapaJakeTE

📦 MAIL ME STUFF 🙂 📦
119-660 Eglinton AVE.EAST SUITE 201
TORONTO, ON. M4G 2K2
Canada

Channel: Papa Jake
Published: 2018-05-13 16:33:21
Duration: 12M59S
Views: 512019
Likes: 15500
Favorites: 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *