3 மாஸான Android games | 3 Best PC games Install on ANDROID

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
*************************

RAR App:https://wp.me/pahWe0-cw

GTA vice city:https://wp.me/pahWe0-dO

Amazing Spider man2:https://wp.me/pahWe0-dT

Modern combat 4:https://wp.me/pahWe0-dR

********************************
This video about 4 best pc games on android..
********************************

21 Amazing Products AVAILABLE ON ALIEXPRESS & AMAZON | Gadgets Under Rs100, Rs200, Rs500, Rs1000

Topics : 21 COOL AND CRAZY THINGS AVAILABLE ON AMAZON INDIA 2019, Banggood, Snapdeal, Flipkart, Aliexpress | Electronics Gadgets | UNIQUE| Divraksha | Flipkart | Online Shopping | Useful inventions that you should know about. Gadgets that are worth buying. Useful Gadgets for Your Everyday Life Under Rs 100, Rs 200, Rs 500, Rs 1000 Buy On Amazon
Which invention did you like best? Write in the comments.

Amazon Deals:
https://www.amazon.in/shop/divraksha
Bangood VIP Collection:
https://goo.gl/srFJpR

Gadgets Link ►►
1. Head Fall:
https://amzn.to/2QFT4Ia
http://ali.pub/2o0po3
http://tinyw.in/aZg1

2. Cash gun:
https://amzn.to/2XmJxZ5
http://ali.ski/tLtK7

3. Tactical tomahawk :
http://ali.pub/2t5kjv

4. secret puzzle box –
http://ali.pub/2rl7q9
https://amzn.to/2WoUJIB

5. Elastic Wrist Keyboard –
https://goo.gl/4TZ7oV
http://ali.pub/2rl7w3

6. Holographic Projector –
https://amzn.to/30YNxBj
ttp://ali.pub/2rl81c

7. Camera ball :
https://goo.gl/K5MXmy

8. Mini Crossbow :
https://amzn.to/2EOJyhr
http://ali.ski/H2HVt

9. Salad Cutter Bowl :
https://amzn.to/2QHzkE7
http://ali.pub/2ggt7t

10. Radio control aircraft :
https://amzn.to/30YNW6N
http://ali.pub/2rk4sb

11. Mini pistol –
https://goo.gl/tP3dDN
http://got.by/2rl96k

12. Brick cushion :
https://amzn.to/2WhzDLX
ttp://ali.pub/2o0q1b

13. Mini air conditioner :
https://amzn.to/2QGw8bL
http://ali.ski/NIYjiO

14. Laser for cats :
http://ali.pub/2qyy91

15. Mixing tip :
https://amzn.to/2EO2Xiz
http://ali.pub/2ou0bp

16. Smart thermos :
https://amzn.to/2Xlbdh3
http://ali.pub/2t5ket

17. Freeline videos
http://ali.pub/2noiom

18. Infinite Mirror :
https://amzn.to/2QBwz7t
http://ali.pub/2ou0vq

19. Lamp book :
https://amzn.to/314fLe8
http://ali.ski/vCPVrw

20. Dancing water sound speaker :
https://amzn.to/2ELFE96
http://ali.pub/2qyymn

21. Underwater scooter :
http://ali.pub/2s6cz2

★Best Drone And toys On Amazon :
Flying Ball For Kids :
https://amzn.to/2JTzJ2Y (Rs 495)
Flying Hand Sensor Toy For Kids:
https://amzn.to/2RI4AC8 (Rs 599)
6 Axis LED Drone :
https://amzn.to/2T1Bhw1 (Rs 3,886)
3D Flip Camera Drone :
https://amzn.to/2PV0HfW (Rs 4,185)
Pocket Foldable Selfie Drone :
https://amzn.to/2z3tBAV (Rs 5,499)
One Key Take Off / Landing Drone :
https://amzn.to/2OzoNbn ( Rs 15,999)
DJI Tello Drone :
https://amzn.to/2z4rkWm (Rs 17,899)
DJI Selfie Drone :
https://amzn.to/2PliNZk ( Rs 54,999)

★Cool Gadgets On Amazon Under 200 Rs :
1.Zebronics Speakers- https://amzn.to/2JSM6MP
2.Quantum USB 4 Port- https://amzn.to/2Dyh10i
3.Photron Selfie Light- https://amzn.to/2Dx99w5
4.Philips On-Ear Headphones- https://amzn.to/2z3Rj09
________________________________________________________
★Smartphone Gadgets On Amazon Under 50 Rupees :
1.NFC Tag- https://amzn.to/2Dv2dQ8
2.Ring Holder-https://amzn.to/2JTYprY
3.Charging Stand- https://amzn.to/2yXUqXe
4.OTG Adapter- https://amzn.to/2JU1KY2
———————————————————————————————
★4 Smartphone Gadgets On Amazon Under 300 Rupees :
1.GPS Trackor- https://amzn.to/2z2IymL
2.Selfie Stick-https://amzn.to/2JX7MHK
3.Bluetooth Receiver- https://amzn.to/2DehunF
4.Mobile Tripod- https://amzn.to/2zDUTxa
———————————————————————————————
x—-Let’s Connect—-x
Welcome To Divraksha
Follow us :
Facebook ►►https://www.facebook.com/divraksh/
Tweet Me ►► https://twitter.com/techstology
Subscribe Me ►► https://goo.gl/ZXnDXc

Songs Credit: Royalty Free NCM

Disclaimer: This video and description contains affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I’ll receive a small commission. This help support the channel and allows us to continue to make videos like this. Thank you for the support ! If you find any of your copyrighted material in this video, please leave us a message on youarestology@gmail.com so we can resolve the issue.
© All rights reserved by respective owners.

Related Topics: best gadgets under 500, gadgets under 500, new gadgets, gadgets under 1000, usb gadgets, gadgets on amazon, top gadgets, amazon gadgets, best gadgets under 100, amazon gadgets india under 500, stology, dailylife useful gadgets, gadgets we use in our daily life, useful gadgets for home, useful tech gadgets Page navigation, useful gadgets for students, coolest tech

Channel: Divraksha
Published: 2019-06-02 11:30:30
Duration: 10M7S
Views: 1784296
Likes: 18166
Favorites: 0

4 best useful apps for android in TAMIL

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
**********************
1.Snappy:https://wp.me/pahWe0-dc

2.Knock Lock:https://wp.me/pahWe0-di

3.Super music:https://wp.me/pahWe0-df

4.Multi Clipboard:https://wp.me/pahWe0-dk

****************************
An Android app is a software application running on the Android platform. Because the Android platform is built for mobile devices, a typical Android app is designed for a smartphone or a tablet PC running on the Android OS.
********************************

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2019-06-15 03:40:40
Duration: 4M54S
Views: 17475
Likes: 833
Favorites: 0

19 Cool Products Available On Amazon & Aliexpress | Gadgets Under Rs100, Rs200, Rs500, Rs1000, lakh

Topics : 19 NEW COOL AND CRAZY THINGS AVAILABLE ON AMAZON INDIA 2019, Banggood, Snapdeal, Flipkart, Aliexpress | Electronics Gadgets | UNIQUE| Divraksha | Flipkart | Online Shopping | Useful inventions that you should know about. Gadgets that are worth buying. Useful Gadgets for Your Everyday Life Under Rs 100, Rs 200, Rs 500, Rs 1000 Buy On Amazon
Which invention did you like best? Write in the comments.

Amazon Deals:
https://www.amazon.in/shop/divraksha
(All Product Under Rs 100, Rs 200, Rs 500, Rs 1000)

Gadgets Link ►►
1. Smart watch :
https://amzn.to/31tMU2O
http://ali.ski/y5Ikg

2. Laser pointers :
https://amzn.to/2WA78t4
http://ali.ski/agnDZF

3. “Kitchen knife” :
https://amzn.to/31q88i6
http://ali.ski/Sy_r2

4. Glasses with hidden camera :
https://amzn.to/31qWuUf
http://ali.ski/juwv3

5. “ Meat knives” :
https://amzn.to/2R9ihLF
http://ali.ski/9kbZ1d

6. Hammer of the torus :
http://tinyw.in/qLt7
http://ali.ski/dYTcHz

7. Butterfly knife :
https://amzn.to/2WDYTfB
http://ali.ski/c9EeBT

8. Umbrella for self-defense :
https://amzn.to/31sNlug
http://ali.ski/3wFYm

9. Mini PC :
http://got.by/2lbitb
http://tinyw.in/3Q63

10. Magnetic Designer :
https://amzn.to/31nLW8o
http://got.by/2lbivu

11. Stun gun :
https://vk.cc/9ocHkj
https://goo.gl/tP3dDN
http://got.by/2rl96k

12. Selfie stick with a fan :
https://amzn.to/2MEndcE
http://tinyw.in/6AOz
http://got.by/2lbj3t

13. Pillow for sleep :
https://amzn.to/2WzXoKo
http://got.by/2lbizj

14. Ice Cream Cans :
https://amzn.to/2XHxTIG
http://got.by/2lbj22

15. Wiretap :
http://ali.ski/TKkl0

16. Magnetic ball :
http://tinyw.in/YhAx
http://got.by/2mkooe

17. Steep alarm clock with marker :
https://amzn.to/2WucTDD
http://got.by/2mkotg

18. Covers for bicycle pedals :
https://amzn.to/31jHUxM
http://got.by/2mkoza

19. Antitheft mobile :
https://amzn.to/31uQEl1
http://got.by/2nh85n

★Best Drone And toys On Amazon :
Flying Ball For Kids :
https://amzn.to/2JTzJ2Y (Rs 495)
Flying Hand Sensor Toy For Kids:
https://amzn.to/2RI4AC8 (Rs 599)
6 Axis LED Drone :
https://amzn.to/2T1Bhw1 (Rs 3,886)
3D Flip Camera Drone :
https://amzn.to/2PV0HfW (Rs 4,185)
Pocket Foldable Selfie Drone :
https://amzn.to/2z3tBAV (Rs 5,499)
One Key Take Off / Landing Drone :
https://amzn.to/2OzoNbn ( Rs 15,999)
DJI Tello Drone :
https://amzn.to/2z4rkWm (Rs 17,899)
DJI Selfie Drone :
https://amzn.to/2PliNZk ( Rs 54,999)

★Cool Gadgets On Amazon Under 200 Rs :
1.Zebronics Speakers- https://amzn.to/2JSM6MP
2.Quantum USB 4 Port- https://amzn.to/2Dyh10i
3.Photron Selfie Light- https://amzn.to/2Dx99w5
4.Philips On-Ear Headphones- https://amzn.to/2z3Rj09
________________________________________________________
★Smartphone Gadgets On Amazon Under 50 Rupees :
1.NFC Tag- https://amzn.to/2Dv2dQ8
2.Ring Holder-https://amzn.to/2JTYprY
3.Charging Stand- https://amzn.to/2yXUqXe
4.OTG Adapter- https://amzn.to/2JU1KY2
———————————————————————————————
★4 Smartphone Gadgets On Amazon Under 300 Rupees :
1.GPS Trackor- https://amzn.to/2z2IymL
2.Selfie Stick-https://amzn.to/2JX7MHK
3.Bluetooth Receiver- https://amzn.to/2DehunF
4.Mobile Tripod- https://amzn.to/2zDUTxa
———————————————————————————————
x—-Let’s Connect—-x
Welcome To Divraksha
Follow us :
Facebook ►►https://www.facebook.com/divraksh/
Tweet Me ►► https://twitter.com/techstology
Subscribe Me ►► https://goo.gl/ZXnDXc

Songs Credit: Royalty Free NCM

Disclaimer: This video and description contains affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I’ll receive a small commission. This help support the channel and allows us to continue to make videos like this. Thank you for the support ! If you find any of your copyrighted material in this video, please leave us a message on youarestology@gmail.com so we can resolve the issue.
© All rights reserved by respective owners.

Related Topics: best gadgets under 500, gadgets under 500, new gadgets, gadgets under 1000, usb gadgets, gadgets on amazon, top gadgets, amazon gadgets, best gadgets under 100, amazon gadgets india under 500, stology, dailylife useful gadgets, gadgets we use in our daily life, useful gadgets for home, useful tech gadgets Page navigation, useful gadgets for students, coolest tech

Channel: Divraksha
Published: 2019-06-12 02:26:39
Duration: 10M29S
Views: 797841
Likes: 11189
Favorites: 0

9 COOL JAPANI GADGETS AND INVENTIONS Available Online | Gadgets Under Rs100, Rs500, Rs1000 & 10K

Topics : 9 COOL JAPANI GADGETS AND INVENTIONS Available Online | Gadgets Under Rs100, Rs500, Rs1000 & 10K Banggood, Snapdeal, Flipkart, Aliexpress, Amazon India and Amazon US | Electronics Gadgets | UNIQUE | NEW TECH GADGETS | Flipkart | Online Shopping | Useful inventions that you should know about. Gadgets that are worth buying. Useful Gadgets for Your Everyday Life Under Rs 100, Rs 200, Rs 500, Rs 1000 Buy On Amazon

You can also buy these product from its Official Website

Which invention did you like best? Write in the comments.

अजीबो-गरीब JAPANI गैजेट जो आपकी ज़िन्दगी को आसान बना देंगे

1. Cotadamo Lyric Speaker
https://lyric-speaker.com/

2. Emergency Toilet

3. Tajima Cooling Fan
https://www.japantrendshop.com/tajima-seiryo-helmet-cooling-fan-p-3486.html ($183)

4. Fun Iki Ambient Glasses
http://fun-iki.com/index_en.html

5. Gatebox
https://gatebox.ai/home/

6. Inggrown Toe Nail Fixer
https://amzn.to/2WdpIlW ( Rs1342)

7. Trene Anti Theft Monitoring Alarm
https://www.japantrendshop.com/trene-antitheft-monitoring-alarm-p-4190.html ($106)

8. Vibram Furoshiki
https://amzn.to/2WCO0K1 ($48-110)

9. Lovot Robot
https://lovot.life/en/

9 COOL JAPANI GADGETS AND INVENTIONS Available Online | Gadgets Under Rs100, Rs500, Rs1000 & 10K

CONTACT ME FOR COPYRIGHT RELATED ISSUES
ajayiamhacker@gmail.com
We Will Solve Your Copyright Issues within 24 Hours

Disclaimer: This video description contains affiliate links. Meaning, if you click on one of the product links and make a purchase, we receive a commission.

Thank for watching!!! Please Like, Share and Subscribe to update latest Gadget Inventions, Innovations, New Tech, And much more

#japan #gadgets #invetions #amazon

Channel: New Tech Gadgets
Published: 2019-06-02 04:57:32
Duration: 10M1S
Views: 480780
Likes: 6746
Favorites: 0

4 கெத்து APP | இவ்ளோநாள் இந்த APP நமக்கு தெரியாம போச்சே!!

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
**************************

ALL APPS Link:https://wp.me/pahWe0-cc

*******************************
1.TNEB
Tamilnadu Electric Bill This app is used for electric bill status in Tamilnadu (India).We are know about our electric bill status from using this app.
First install this app.
Then open it.
Now you can see “Region” option.
You select your District in near from your town.
Then you see another option this called “Consumer number”.
Add your Service number on the consumer number option.
Then select “Submit”.That’s all Now you see your Electric bill Status.
This app is very useful for all tamilnadu android users.

2.DOG DON’T
This app is used to protect yourself from dogs,Cats,Rats and Insets.This app is very useful for all android users.If you go to any places sometime dog barking or attacking.That time this app is very useful to you.
First install this app.
Then open it.
Now you adjust volume and frequency.
That’s all dogs are run away from you..This app is very useful for all android users.

3.TORCH
This app is not a Torch.This app is hide images and videos from your mobile.This app is very useful for all android users.
First install this app.
Then open it.
Now you can see torch and also use it.
This app is not a Torch only.
This app is hide images and videos from your mobile.
Now you see top of this app.
That is show “Torch” logo.
Then long press on the logo.
Now you go to private place and also create a pin.
After create a pin you can manage Hide option.
That’s all now you can hide images,videos,Document from this app.

4.CAMERA LESS
This app is used to disable our camera.This app is very useful to protect mobile from friends.
First install this app.
Then open it.Now you can see “Camera blocked” option and select it.
Then your camera is disabled.
If you are change this.click “Camera un blocked”.button.
*********************************

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2019-06-04 01:47:39
Duration: 4M30S
Views: 34140
Likes: 1316
Favorites: 0

4 தெறிக்கவிடும் Websites for Android and Pc

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
___________________________________________________

My Second Channel Please Check And Support: https://youtu.be/jE75I-KrdRc

_______________________________________________________
1.Print Friendly:https://www.printfriendly.com/

2.Private Text:https://privnote.com/

3.Old Versions:http://www.oldversion.com/

4.Flip Text:http://www.fliptext.org/
___________________________________________________
More Videos:
Delete செய்த Browsing History யை திரும்ப பார்ப்பது எப்படி?How to view clear Browsing History on google
https://youtu.be/vXzBGoV5kxU

4 ரகசிய யாருக்கும் தெரியாத இதுவரை VISIT பண்ணாத Websites|4 best websites for pc
https://youtu.be/g8oLhz0P4hY
___________________________________________________

4 ரகசிய யாருக்கும் தெரியாத இதுவரை VISIT பண்ணாத Websites|4 best websites for pc

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
________________________________________________________
My second channel please check: https://youtu.be/jE75I-KrdRc
_____________________________________________________
1.YouTube Mapper:https://youtubemapexplorer.herokuapp.com/?m

2.Apk download:https://apps.evozi.com/apk-downloader/

3.Two foods:http://www.twofoods.com/

4.Temp mail:https://10minutemail.com/10MinuteMail/index.html?dswid=-1981
______________________________________________________
More Videos:
தெறிக்கவிடும் 4 வித்யாசமான இதுவரை VISIT பண்ணாத Website|4 best website for pc
https://youtu.be/5FJcXsRtn8c

3 மெர்சலான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil
https://youtu.be/8QtdwCskrHs
________________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-05-19 06:14:50
Duration: 5M16S
Views: 24187
Likes: 664
Favorites: 0

இப்படியும் ஒரு screen lock ஆ தெரியாம போச்சே

hi today we are going to talk about most and best useful top 2 app
for your screen lock application in Tamil explanation .
that app link in this description. so click and download install then follow my steps this app in available in play store .and that app is most downloaded in play store .

app download links

1. screen lock at time
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adriadevs.screenlock.ios.keypad.timepassword

2 .pin genie locker

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pingenie.screenlocker

other video links

how to set image in your android keyboard in தமிழில்

https://youtu.be/2RcRFtQ8Eas

உங்கள் photoவை பேசவக்க முடியுமா இதோ அதற்க்கான வழி

https://youtu.be/6PjGxqil2W4

இதுக்கெல்லாம் application இருக்கா | வந்தாச்சி friends ஐ கலாய்க்க ஒரு app

https://youtu.be/Nbw8viuu-3Q

how to see unknown caller in Tamil

https://youtu.be/zFEY_6i1-qU

உங்கள் mobileல் நீங்கள் செய்யக்கூடாத தவறு இது

https://youtu.be/SLbNnSsVFz8

give your support friends

Channel: super tech tamil
Published: 2018-02-08 13:12:36
Duration: 7M53S
Views: 139542
Likes: 2437
Favorites: 0

10 Best Whatsapp Tricks 2018 | Tamil Tech

Top 10 Whatsapp Tricks 2018 | Tamil Tech – இந்த 2018 ல நீங்க use panna சில ட்ரிக்ஸ் – Like and Share this Video, Subscribe and Support us .

Notification log : https://goo.gl/CwpaBw
Hide name : https://goo.gl/gqZ2xs
Whatsapp Direct : https://goo.gl/AmFM4U
Whatsapp Lock : https://goo.gl/zKSY5g

Say hi , here
Twitter: https://twitter.com/TamilTechOffici
instagram : http://instagram.com/TamilTechOfficial

———————————————————————————————————–

Shopping online BUY using the links below & Support Us 🙂
Amazon : http://bit.ly/TamilTechAmazon
Flipkart : http://bit.ly/TamilTechFlipkart

******************************************************************

JOIN TAMIL TECH & Support us :
Website : www.TamilTechOfficial.com
YouTube : https://youtube.com/TamilTechOfficial
Facebook: https://facebook.com/TamilTechOfficial/

Check our Tamil Selvan Channel : http://bit.ly/TamilSelvan

******************************************************************

இது போல இன்னும் பல tech வீடியோ உங்கள்ளுக்காக . SUBSCRIBE செய்யவும் .

TAMIL TECH Official Playlist : Full List of Videos
https://goo.gl/YTXzcw

—————————————­—————————————-­———————

My ENGLISH TECH CHANNEL – HOWISIT :
YOUTUBE : https://www.youtube.com/c/howisitin
Facebook: https://www.facebook.com/howisit.in ,
Twitter: https://www.twitter.com/howisitin ,
Google plus: https://plus.google.com/u/howisitin,
website : http://howisit.in

Channel: TAMIL TECH – தமிழ் டெக்
Published: 2018-02-03 11:57:21
Duration: 9M22S
Views: 484216
Likes: 15789
Favorites: 0

ஒருமுறையாவது வாங்கி பயன்படுத்த வேண்டிய Gadgetகள் ! Amazing Gadgets Everyone Should Buy

ஒருமுறையாவது வாங்கி பயன்படுத்த வேண்டிய Gadgetகள் ! Amazing Gadgets Everyone Should Buy

Welcome To Minutes Mystery. The World OF Mystery Videos. This Is the Final Destination Of Funny Facts, Strange Facts, unknown Facts, Mystery Facts. Hope You Will Enjoy Our Videos.

Channel: Minutes Mystery
Published: 2018-05-02 06:32:55
Duration: 5M44S
Views: 78612
Likes: 934
Favorites: 0

Delete செய்த Browsing History யை திரும்ப பார்ப்பது எப்படி?How to view clear Browsing History

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
___________________________________________________________
More videos:
4 ரகசிய யாருக்கும் தெரியாத இதுவரை VISIT பண்ணாத Websites|4 best websites for pc
https://youtu.be/g8oLhz0P4hY

GMAIL திருடாமல் பாதுகாப்பது எப்படி?How to protect gmail and enable mobile verification
https://youtu.be/cmUKYMrpzvQ
______________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-05-28 08:41:28
Duration: 3M10S
Views: 6218
Likes: 289
Favorites: 0

Android OS ஐ PC யில் Install பண்ணுவது எப்படி?

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
__________________________________________________
MY NEW CHANNEL:https://youtu.be/aw6nNZ2xSJY
__________________________________________________
Unetbootin Software link:https://unetbootin.github.io/

Android OS Download Link:http://www.android-x86.org/
_______________________________________________________
More Videos:
Android மொபைலை Computer Speaker ஆக பயன்படுத்துவது எப்படி?
https://youtu.be/Sp0UqGKrIqw

உங்கள் Computer ல் Password மறந்துவிட்டால் திரும்ப எந்த வித DATA வும் Loss ஆகாமல் OPEN செய்வது எப்படி?
https://youtu.be/S44QKAEacXA

Laptop ல் OS போடுவது எப்படி?How to Change os on laptops in tamil.
https://youtu.be/g1m14Q9cLcc
__________________________________________________

How to Install Android Nougat 7.1 on PC | Dual Boot

No need Virtual-box, Just Install and use android Nougat 7.1.1 on your windows 10 as a android phone! Download –
https://goo.gl/ygJEpM Installer on your PC and Install as usual. To install Nougat 7.1.1 you can use your hard drive or USB Pendrive or USB hard drive. Also you can simply Uninstall if you want.

Download: https://goo.gl/ygJEpM

More Videos

How to Share Your Screen to Your PC or Mac via USB / WiFi (No Root)
https://youtu.be/OEn2j__4TQM

How to display mobile screen on pc via USB Step By Step (no root)
https://youtu.be/iKZxOGBSeWs

Try to solve – error (15) : https://goo.gl/ygJEpM

Please like, comments & share with subscription. 🙂

Channel: TUTORIALS HOME
Published: 2017-08-18 15:16:25
Duration: 4M53S
Views: 180096
Likes: 1849
Favorites: 0

How to Operate Computer With Your Android Smartphones in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
_________________________________________________________
In This Video Contains How to controll Your PC With Your Android Smartpones.(FOR Windows 7.8 and 10)
FOLLOWING THESE STEPS:
1.First open system properties in your computer.
2.Then open remote setting.
3.You can see Remote tab(Allow remote and connection)
4.Then Apply And Save.
5.Second Find Your Computer IP Address.
6.open CMD(Run as administrator)
7.Then Type ipconfig And Enter.
8.You Can See Your IP ADDRESS (IPV4….. Straight EX (129.12.123.12)
9.Third Go to Your Android Mobile.
10.Turn on Hotspot And Data(Connect With Your Computer).
11.Then Go To Play store search Remote Desktop (You can see microsoft remote desktop appliction and Install It.Link:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android
12.open microsoft remote desktop Application(with landscape view).
13.You Can See (+) option(Top of the right corner)
14.Then click (+) option and select desktop.
15.Then Apply IP Address and Your computer User name and Password Then Click SAVE.
16.Then Open Your SAVE File.
17.Now You can see your computer on your Android Smartphones.
18.ENJOY 🙂
_________________________________________________________
More Videos:
நாம் கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய 3 விஷயங்கள்/3 best computer tips in tamil.
https://youtu.be/8MDKC7bZkr0

2 வித்யாசமான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Computer Softwares/2 best softwares in tamil.
https://youtu.be/gPzw6yalURI
___________________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-02-13 07:58:53
Duration: 4M28S
Views: 121570
Likes: 2766
Favorites: 0

4 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/4 Awesome Android Apps in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
______________________________________________________
Buy Best Product
AMAZON:http://amzn.to/2obkY0X
_____________________________________________________
1.TSF launcher:https://zipvale.com/Ct2R

2.Office lens:https://zipvale.com/Ct4b

3.solo:https://zipvale.com/Ct6p

4.Wallpaper:https://zipvale.com/CtER
_____________________________________________________
More videos:
4 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/4 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/lMZMKPYJHq4

how to operate pc with your android smartphones
https://youtu.be/NJOeBZKSJhs

3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/FO3BC2KCZV0
___________________________________________________
In this video contains 4 best android apps and its review..
______________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-02-16 07:10:38
Duration: 4M53S
Views: 96051
Likes: 1444
Favorites: 0

How To install Android OS On Pc 2017

This is a quick tutorial on how to install android OS on Pc Laptop.

Video को LIKE और हमारे CHANNEL को SUBSCRIBE करना ना भूले !

UNetbootin:https://unetbootin.github.io
Android-x86:http://www.android-x86.org

iMyFone Umate Pro can delete junk, memory hogs and cache to give your iPhone a spring-clean speed boost and get it running faster.

https://www.imyfone.com/iphone-data-eraser/

iMyFone TunesMate:https://www.imyfone.com/iphone-transfer

Like this page:https://www.facebook.com/imyfone/

Follow : https://plus.google.com/+PindWala

Instagram :https://www.instagram.com/pindwalaofficial/

Subscribe Wakhra Punjab: https://www.youtube.com/wakhrapunjab

Facebook Page: https://www.facebook.com/iampindwala

Our WhatsApp Number : 8437422601

………👍👍👍………
: Thanks for watching. :
:……………………

Channel: PindWala
Published: 2017-06-23 17:04:23
Duration: 8M17S
Views: 216996
Likes: 1746
Favorites: 0

Laptop ல் OS போடுவது எப்படி?How to Change operating system on laptops in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
________________________________________________________________
Windows 7 os Link:https://sample2forme.blogspot.com/2018/02/os-how-to-boot-or-change-operating.html

Bootable pendrive video :https://youtu.be/T4zWh-LLd9I

Windows 8 link:http://getintopc.com/softwares/operating-systems/download-windows-8-pro-iso/

Windows 8.1 Link:http://getintopc.com/softwares/operating-systems/windows-8-1-download-iso-32-64-bit-official/

Windows 10:http://getintopc.com/softwares/operating-systems/windows-10-all-in-one-16294-32-64-bit-iso-sep-2017-download/

Windows 10 pro 64bit:http://getintopc.com/softwares/operating-systems/windows-10-pro-rs3-v1709-64-bit-16299-19-download/

Windows 10pro 32bit:http://getintopc.com/softwares/operating-systems/windows-10-pro-rs3-v1709-32-bit-16299-19-download/
____________________________________________________
In this video contains how to change operating system on laptops
____________________________________________________
More Videos:
3 Windows 7 ரகசியம் தெரியுமா? 3 best Windows 7 Tricks in tamil.
https://youtu.be/4BoW7uyNiyg

how to operate pc with your android smartphones
https://youtu.be/NJOeBZKSJhs

நாம் கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய 3 விஷயங்கள்/3 best computer tips in tamil.
https://youtu.be/8MDKC7bZkr0
_________________________________________________________
All Laptops boot menu keys..
lenovo laptop=f12.
Acer=f12,f9 அல்லது Esc.
Asus=f8 அல்லது Esc.
Dell=f12 .
HP=f9 அல்லது Esc.
Intel=f10 .
NEC=f5.
Packard Bell=f8 .
Samsung=f12,f2அல்லது Esc.
Sony=f11,f10 அல்லது Esc.
Toshiba=f12.
____________________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-02-20 05:27:16
Duration: 9M47S
Views: 50942
Likes: 1872
Favorites: 0

wow!! Face Lock/3 செம்மையான இதுவரை Use பண்ணாத Android Apps In Tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
_________________________________________________
My New Channel
Link:https://youtu.be/CMTJ4T58-3M
________________________________________________
1.Face App Lock:https://briskrange.com/6eoz

2.Hi Translate:https://briskrange.com/6euC

3.Shazam:https://briskrange.com/6exY
______________________________________________________
This Video Contains 3 best android Apps
___________________________________________________
More Videos:
OMG! 4 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/4 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/E2rb_DzFZ_w

4 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/4 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/LFOZtln3DFA
_________________________________________________________

இப்படியும் ஒரு screen lock ஆ தெரியாம போச்சே

hi today we are going to talk about most and best useful top 2 app
for your screen lock application in Tamil explanation .
that app link in this description. so click and download install then follow my steps this app in available in play store .and that app is most downloaded in play store .

app download links

1. screen lock at time
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adriadevs.screenlock.ios.keypad.timepassword

2 .pin genie locker

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pingenie.screenlocker

other video links

how to set image in your android keyboard in தமிழில்

https://youtu.be/2RcRFtQ8Eas

உங்கள் photoவை பேசவக்க முடியுமா இதோ அதற்க்கான வழி

https://youtu.be/6PjGxqil2W4

இதுக்கெல்லாம் application இருக்கா | வந்தாச்சி friends ஐ கலாய்க்க ஒரு app

https://youtu.be/Nbw8viuu-3Q

how to see unknown caller in Tamil

https://youtu.be/zFEY_6i1-qU

உங்கள் mobileல் நீங்கள் செய்யக்கூடாத தவறு இது

https://youtu.be/SLbNnSsVFz8

give your support friends

Channel: super tech tamil
Published: 2018-02-08 13:12:36
Duration: 7M53S
Views: 990
Likes: 24
Favorites: 0

How to change face in a video using Android || Tamil Tech Tutorial ||

Change face of any person in a video using an android smartphone and also its easily done by installing an android app .. So this means you can replace your face to ant celebrity faces… And you can store that to memory card or you can share WhatsApp Facebook and YouTube etc..

The language is spoken in this video is Tamil.

No Copyright Motion Graphics
Motion Graphics provided by http://www.youtubestock.com

Channel: Manjunath Acharya
Published: 2017-08-04 10:41:44
Duration: 2M27S
Views: 417038
Likes: 3027
Favorites: 0

இந்த 5 விஷயம் தெரிஞ்ச மூக்குமேல விரலை வெப்பிங்க | Episode 5 | 5 THINGS WE DON”T KNOW

This video explains about the top 5 unknown facts in tamil about the human daily activities, there are many facts like why finger wrinkles when in water, unknown facts about eyes, why people are yawning, and also why goosebumps occurs. This is episode 5 of classic videos, vanga therinjikalam funny facts.
Channel: Classic Videos
Published: 2018-02-03 07:56:47
Duration: 8M54S
Views: 299397
Likes: 14479
Favorites: 0

How to Operate Computer With Your Android Smartphones in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
_________________________________________________________
In This Video Contains How to controll Your PC With Your Android Smartpones.(FOR Windows 7.8 and 10)
FOLLOWING THESE STEPS:
1.First open system properties in your computer.
2.Then open remote setting.
3.You can see Remote tab(Allow remote and connection)
4.Then Apply And Save.
5.Second Find Your Computer IP Address.
6.open CMD(Run as administrator)
7.Then Type ipconfig And Enter.
8.You Can See Your IP ADDRESS (IPV4….. Straight EX (129.12.123.12)
9.Third Go to Your Android Mobile.
10.Turn on Hotspot And Data(Connect With Your Computer).
11.Then Go To Play store search Remote Desktop (You can see microsoft remote desktop appliction and Install It.Link:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android
12.open microsoft remote desktop Application(with landscape view).
13.You Can See (+) option(Top of the right corner)
14.Then click (+) option and select desktop.
15.Then Apply IP Address and Your computer User name and Password Then Click SAVE.
16.Then Open Your SAVE File.
17.Now You can see your computer on your Android Smartphones.
18.ENJOY 🙂
_________________________________________________________
More Videos:
நாம் கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய 3 விஷயங்கள்/3 best computer tips in tamil.
https://youtu.be/8MDKC7bZkr0

2 வித்யாசமான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Computer Softwares/2 best softwares in tamil.
https://youtu.be/gPzw6yalURI
___________________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-02-13 07:58:53
Duration: 4M28S
Views: 99882
Likes: 2402
Favorites: 0

4 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/4 Awesome Android Apps in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
___________________________________________________
Buy Product
Best Offer Amazon:http://amzn.to/2nQJwNE
__________________________________________________
1.Car Info:https://zipteria.com/F0rk

2.Pocket TV:https://zipteria.com/F0m1

3.Visualizer:https://zipteria.com/F0yi

4.Internet Guard:https://zipteria.com/F1DL
_______________________________________________________
In this video contains 4 best android Applications for Ever.
____________________________________________________________
More Videos:
3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/FO3BC2KCZV0

ஆஹா/3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/ug-nTtHUKXU
____________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-02-10 06:36:14
Duration: 4M32S
Views: 58805
Likes: 1415
Favorites: 0

(300MB)GTA Sanandreas Android game Download For All Android Smartphones in tamil.

Thankyou For support…..
show more Gaming videos support me(:
_______________________________________________
நண்பா First உங்கள் மொபைல் GPU என்னன்னு தெரிந்த பின்பு Download பண்ணுங்க.
Download Link:http://www.bossrockgames.com/2018/02/download-gta-sanandreasapkobb300mb-for.html
_______________________________________________________
More Videos:
(தமிழ்)ASPHALT URBAN GT 2 Android Game Download and Install in tamil.
https://youtu.be/s-jtAuRk_WQ

(தமிழ்)BATMAN DARK KNIGHT RISES Android Game Download and Install in tamil.
https://youtu.be/Rc36A84J2n4
_________________________________________________________
In this video contains how to download gta sanandreas for android in tamil
GTA SANANDREAS Is an action Adventure Video game developed by Rockstar North and Published by Rock star Games.it was Released on October 2004 For PlayStation,Widows,Xbox And Android.In this game very interesting to play and cool graphics.in this game consider one of the sixth Generation video games and its very popular Game in every country.
_______________________________________________

How to download gta san andreas on android-300 mb? in tamil

Apk link:https://mega.nz/#!LQozSaZb!HpYrABnRCTaQN5MJ3ZYrL9SGiLq5JYeGdUXCzuD9wBk
Data link:https://mega.nz/#!aAQlCZJL!qH1Qf3dr1WeYQWUipUkPkAvkUl-c33swEx6UQfYZC-k

————————————————————

Note:This game supports only in adreno GPU

Game website=www.androgamer.org

————————————————————
Like & share

Watch more video
———————————————————–
GTA vice city
game on any android:https://youtu.be/wY3nU8iG6ZU

———————————————————–

Whatsapp august 2017 update::https://youtu.be/8aXJG-9i9mk
———————————————————–

GTA vice city 250mb:https://youtu.be/OJmj1JjefmE
———————————————————–

1200 games in 1mb on android:https://youtu.be/RHZJC36CvU4
———————————————————–

Princes of persia warrior within on android 600mb:https://youtu.be/a3GH8BjlO5w
———————————————————–

Assassin creed 116mb::https://youtu.be/lwMpHShK1c0
———————————————————–

subscribe to my channel

Thanks for watching:-)

Channel: Tamilan times
Published: 2017-07-30 17:47:11
Duration: 5M21S
Views: 7828
Likes: 95
Favorites: 0

(தமிழ்) Gta Vice city full game download and install for android in tamil.

Thankyou For support…..
show more Gaming videos support me(:
________________________________________________________
Download link:https://bossrockgames.blogspot.com/2017/11/gta-vice-city-886mb.html

_________________________________________________________
more videos:
திரில்லான Zombie Game/Fatal raid zombie shooting android game download and install in tamil.
https://youtu.be/DPt9Yl4BZzo

அட்டகாசமான Football game/PES 2013 game download and play for android in tamil.
https://youtu.be/0UtPxst1c_Y

(தமிழ்) Gta 3 game download and install for android in tamil/clear audio.
https://youtu.be/b8iDPQV6MQc

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2017-11-15 06:48:29
Duration: 5M6S
Views: 104460
Likes: 1825
Favorites: 0

(தமிழ்)Wwe2k17 Game download and install for android in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
______________________________________________________________

How to download wwe2k17 game for android in tamil..

___________________________________________________________
Enjoy your Games..
Game RAR file(1.3gb):http://www.mediafire.com/file/57dp6p2nhcqjdzr/WWE+2K17+PSP+By+Falcons+Arrow.rar

Game Fix psp File(2kb)click skip ad:https://quainator.com/4OXq

PSP Gold Application(click skip ad):https://quamiller.com/7Y16
________________________________________________________
More Videos:
(390mb தமிழ்) New Original link GTA Sanandreas Game Download And Install For Android.
https://youtu.be/I3iu5EHtRDM

(90mb தமிழ் )God Of War Game Download For Android In Tamil.
https://youtu.be/utn4OCfJ6To

(70mb-தமிழ்)Gta 3 Game Download and install for Android தெரியுமா?
https://youtu.be/VqJBiNqfAhQ

(தமிழ்)Super Mario 2 HD Game Download And Install For Android In tamil.
https://youtu.be/0VtNlVqxayQ

______________Thanks For Watching_______________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2017-09-19 11:08:38
Duration: 6M50S
Views: 35054
Likes: 441
Favorites: 0

100MB குள் 4 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் விளையாடாத Android Games/3 Awesome Android games in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
_________________________________________________________
1.Red Sparrow:https://rapidtory.com/5Iek

2.Counter Terrorist 2:https://rapidtory.com/5KhI

3.Mobile Soccer League:https://rapidtory.com/5Kkb

4.Down Hill:https://rapidtory.com/5Kdj

_______________________________________________________
More Videos:
(தமிழ்)BEN 10 Ultimate Alien Android Game Download And Game Play In Tamil.
https://youtu.be/e03CHXZZWFA

(தமிழ்)WWE2K14 Android Game Download And Game Play In Tamil.
https://youtu.be/tIImAStWcNw

(தமிழ்)Train Simulator 2018 pro (APK+OBB)Free Android Game Download And Install In Tamil
https://youtu.be/0IgBX0-OH7s
____________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-01-17 07:28:12
Duration: 2M46S
Views: 13674
Likes: 278
Favorites: 0

How to put cheat codes in gta san andreas ANDROID NO ROOT!! easy

my first video -took a quite editing,plz like and subscribe

Sa J cheater link – http://curs.io/BFTOiSz
Earn 100$ easily –https://cut-urls.com/ref/Ob7777

Channel: GRAND GAMER
Published: 2016-05-09 12:56:22
Duration: 3M36S
Views: 984356
Likes: 5122
Favorites: 0

(தமிழ்)WWE ALL STARS Android Game Download And Game Play In Tamil.

Thankyou For support…..
show more gaming videos support me(:
__________________________________________________
Link:http://www.bossrockgames.com/2018/02/download-wwe-all-stars-iso370mb-for-all.html
___________________________________________________
More Videos:
(தமிழ்)GHOST RIDER Android Game Download And Game Play In Tamil.
https://youtu.be/LGc4hLX3Hi4

(100MB குள்) 4 சிறந்த இதுவரை நீங்கள் விளையாடாத Android Games/4 Awesome Android games in tamil.
https://youtu.be/t4uavehjrbY

(தமிழ்)PES 2017 Android Game Download And Game Play In Tamil.
https://youtu.be/BN4W8OSLJpE

(தமிழ்)BEN 10 Ultimate Alien Android Game Download And Game Play In Tamil.
https://youtu.be/e03CHXZZWFA

(தமிழ்)WWE2K14 Android Game Download And Game Play In Tamil.
https://youtu.be/tIImAStWcNw

(தமிழ்)GTA LIBERTY CITY STORIES (APK+OBB) game download and install for android in tamil.
https://youtu.be/lorM46va4k4

(தமிழ்)Bully anniversary edition with cheat Game download and Install for Android in tamil.
https://youtu.be/0L5GPjSWnvE

(தமிழ்)The Amazing Spiderman 2 game Download And Install For Android Its Support All Android Mobile Version in tamil.
https://youtu.be/EBY8yr574Ng

(தமிழில்) Gta Sanandreas Android full game download and install in tamil.
https://youtu.be/oc0-JkQJ63Y

Harry Potter 5 வது Part கேம் Download And Play For Android In tamil.
https://youtu.be/9yy4gUDYTD4

(தமிழ்) Gta Vice city full game download and install for android in tamil.
https://youtu.be/llP6uo-A7oo
________________________________________________________
WWE ALL STARS This is a Professional Wrestling Video game.This game was created by THQ in 2011.we can play this game in computer,Plastation,xbox,Microsoft Windows And Android.This game is very superb And all the controls in this game is very easy.Most of the People in the world Like to play this game.This game is very intresting to play.Size of the game is 370mb,This game is suitable for all android mobiles.
_______________________________________________________________

இன்றுவரை விடை தெரியாத 5 மர்ம புகைப்படங்கள் | 5 unsolved mystery photos epi 02 | Tamil

இன்றுவரை விடை தெரியாத 5 மர்ம புகைப்படங்கள் | 5 unsolved mystery photos epi 02 | Tamil | 5 mystery photos that cannot explained Tamil |

© 2018 Kollywood Talk.
Audio :  siva ( https://goo.gl/ELlWTz )

music courtesy :

Hitman by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1300013
Artist: http://incompetech.com/

Channel: Kollywood Talk
Published: 2018-02-13 06:44:18
Duration: 4M13S
Views: 342707
Likes: 4443
Favorites: 0

சிறந்த 8 Games | Top 8 HD Games for Android in 2017

சிறந்த 8 Games | Top 8 HD Games for Android in 2017
#8 Bullet Boy
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pomelogames.bulletboy.google
#7 Run Around
http://www.mediafire.com/file/cwvxe9j6olxcovn/Runaround.apk
#6 Galaxy Hunters
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pbldevelopment.gamegalaxyhunters
#5 WWE Mayhem
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.reliancegames.wwemayhem
#4 Cyberline Racing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cmta.cyberlineracing
#3 TRANSFORMERS: Forged to Fight
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kabam.bigrobot
#2 Shadow of Death: Dark Knight – Stickman Fighting
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Zonmob.ShadowofDeath.FightingGames
#1 Zombie Crisis
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zombie.survival.sniper.shooting

In this Video we see about the top 8 HD Games that you can paly on 2017 we see the games in top order,8th place we the game
called bullet boy this game has one boy called bullet this game concept is we have lot of cannons with arrows you need to pass
through each cannons to reach the big cannons this games looks like simple but this game has more than 100 plus levels and also
when you play game while you need to escape from fan blades,character,tornado,etc to complete the each and every levels,7th game is called Run around this is an interesting adventure game but this game not available for our country so i will add the apk file link to download this game has interesting adventure with the boy avoid the machines,caves to complete the each and every level and collect the diamonds,6th place we see about galaxy hunters this game is an interesting galaxy shooter game the main concept of the game is to shoot the enemies like machines,space ship etc..all also able to upgrade your space ship or buy new one using your collected points in the game,5th game is called WWE Mahem this is recently launched in android this wwe game has all your favorite super stars and
also it has able to perform all the special move of each and every super stars,you can choose any wwe superstar to make a season and also after finish each and every fight you able to upgrade your superstar strength,capacity and much more,4rth game is called
Cyberline Racing this game is high graphics car racing game and also it has not only racing and boost each and every car has special gun option when we racing we able to shoot the front and back side of opponent we have after complete the racing you will upgrade your car or buy a new cars,3rd game is called Transformers forged to Fight this game is an basically a fighting game we want to make stages with a optimus prime,each and every stages you able to fight with different transformers and when we fight we has an special move option ,the graphics of the game is really awesome,when you finished our each and every fight we able to increase our power of the optimus prime,2nd game is called Shadow of Death Dark Night this game fully happened in the dark you able control the character in the game only has sword to attacks magic plants,insects and animals after each and every levels you able to have special power to attack multiple enemies at same time,In this top list 1st game is called Zombie Crisis this is an FPS game you need to shoot the zombies at end of the stage we need to attack the big zoombies and also it has attack big zoombie by chasing the car and shoot the graphics and special effect of the game is really awesome…

If you like this video please like to your friends on Facebook and whatsapp….

———————————————————————

OUR OFFICIAL FACEBOOK PAGE:
https://www.facebook.com/Top10NTamil/

OUR OFFICIAL TWITTER PAGE:
https://twitter.com/Top10Tamil

OUR OFFICIAL GOOGLE PLUS PAGE:
https://plus.google.com/b/117630640532397354289/102307560123186329360?hl=en&pageId=117630640532397354289

——————————————————————

Channel: Top 10 Tamil
Published: 2017-12-28 01:14:12
Duration: 6M18S
Views: 103441
Likes: 2952
Favorites: 0

(தமிழ்)Wwe2k17 Game download and install for android in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
______________________________________________________________

How to download wwe2k17 game for android in tamil..

___________________________________________________________
Enjoy your Games..
Game RAR file(1.3gb):http://www.mediafire.com/file/57dp6p2nhcqjdzr/WWE+2K17+PSP+By+Falcons+Arrow.rar

Game Fix psp File(2kb)click skip ad:https://quainator.com/4OXq

PSP Gold Application(click skip ad):https://quamiller.com/7Y16
________________________________________________________
More Videos:
(390mb தமிழ்) New Original link GTA Sanandreas Game Download And Install For Android.
https://youtu.be/I3iu5EHtRDM

(90mb தமிழ் )God Of War Game Download For Android In Tamil.
https://youtu.be/utn4OCfJ6To

(70mb-தமிழ்)Gta 3 Game Download and install for Android தெரியுமா?
https://youtu.be/VqJBiNqfAhQ

(தமிழ்)Super Mario 2 HD Game Download And Install For Android In tamil.
https://youtu.be/0VtNlVqxayQ

______________Thanks For Watching_______________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2017-09-19 11:08:38
Duration: 6M50S
Views: 30920
Likes: 393
Favorites: 0

How to Operate Computer With Your Android Smartphones in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
_________________________________________________________
In This Video Contains How to controll Your PC With Your Android Smartpones.(FOR Windows 7.8 and 10)
FOLLOWING THESE STEPS:
1.First open system properties in your computer.
2.Then open remote setting.
3.You can see Remote tab(Allow remote and connection)
4.Then Apply And Save.
5.Second Find Your Computer IP Address.
6.open CMD(Run as administrator)
7.Then Type ipconfig And Enter.
8.You Can See Your IP ADDRESS (IPV4….. Straight EX (129.12.123.12)
9.Third Go to Your Android Mobile.
10.Turn on Hotspot And Data(Connect With Your Computer).
11.Then Go To Play store search Remote Desktop (You can see microsoft remote desktop appliction and Install It.Link:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android
12.open microsoft remote desktop Application(with landscape view).
13.You Can See (+) option(Top of the right corner)
14.Then click (+) option and select desktop.
15.Then Apply IP Address and Your computer User name and Password Then Click SAVE.
16.Then Open Your SAVE File.
17.Now You can see your computer on your Android Smartphones.
18.ENJOY 🙂
_________________________________________________________
More Videos:
நாம் கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய 3 விஷயங்கள்/3 best computer tips in tamil.
https://youtu.be/8MDKC7bZkr0

2 வித்யாசமான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Computer Softwares/2 best softwares in tamil.
https://youtu.be/gPzw6yalURI
___________________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-02-13 07:58:53
Duration: 4M28S
Views: 6103
Likes: 379
Favorites: 0

(70mb-தமிழ்)Gta 3 Game Download and install for Android தெரியுமா?

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
_________________________________________________________
Apk Download Link click skip ad:https://quainator.com/4PPi

Data Download Link click skip ad:https://quainator.com/4PXS

_______________________________________________________________
More Videos:
(300mb தமிழ்)Gta Sanandreas Download and Install தெரியுமா?
https://youtu.be/7-ag9rKhZCU

😯(Android)NFS Most wanted Download தெரியுமா?
https://youtu.be/VkP6zWAcsqU

(190 mb New Link)Shadow Fight 3 Download in tamil.
https://youtu.be/vM14m5TqqIM

(தமிழ்) Modern Combat 4 game download and install for Android in tamil!
https://youtu.be/4XYwC4m_Z2M

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2017-09-14 03:01:04
Duration: 3M43S
Views: 8882
Likes: 160
Favorites: 0

How to Operate Computer With Your Android Smartphones in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
_________________________________________________________
In This Video Contains How to controll Your PC With Your Android Smartpones.(FOR Windows 7.8 and 10)
FOLLOWING THESE STEPS:
1.First open system properties in your computer.
2.Then open remote setting.
3.You can see Remote tab(Allow remote and connection)
4.Then Apply And Save.
5.Second Find Your Computer IP Address.
6.open CMD(Run as administrator)
7.Then Type ipconfig And Enter.
8.You Can See Your IP ADDRESS (IPV4….. Straight EX (129.12.123.12)
9.Third Go to Your Android Mobile.
10.Turn on Hotspot And Data(Connect With Your Computer).
11.Then Go To Play store search Remote Desktop (You can see microsoft remote desktop appliction and Install It.Link:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android
12.open microsoft remote desktop Application(with landscape view).
13.You Can See (+) option(Top of the right corner)
14.Then click (+) option and select desktop.
15.Then Apply IP Address and Your computer User name and Password Then Click SAVE.
16.Then Open Your SAVE File.
17.Now You can see your computer on your Android Smartphones.
18.ENJOY 🙂
_________________________________________________________
More Videos:
நாம் கட்டாயம் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய 3 விஷயங்கள்/3 best computer tips in tamil.
https://youtu.be/8MDKC7bZkr0

2 வித்யாசமான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Computer Softwares/2 best softwares in tamil.
https://youtu.be/gPzw6yalURI
___________________________________________________________

WARNING! Your Phone has A Virus | உங்களுக்கும் வரலாம் | எவ்வாறு தடுப்பது | பயனுள்ள தகவல்|

what is WARNNING! Your Phone has A Virus | Google Android Virus Warning , your system is heavily damaged by four virus Error is it real virus how to remove virus from mobile google android virus warning virus warning popup on android google has found a serious virus on your android system fake virus warning android how to stop this types of ads on android mobile phone , your browser is heavily damaged by (4) virus iphone and samsung mobile phones information in TAMIL
Channel: CAPTAIN GPM
Published: 2018-02-13 16:21:55
Duration: 5M49S
Views: 217
Likes: 29
Favorites: 0

2 வித்யாசமான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Computer Softwares/2 best softwares in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
_______________________________________________________
Buy Product
http://amzn.to/2FHZ3pv
_____________________________________________________-
(click skip ad and get link)
1.Tweaks logon screen changer:https://velocicosm.com/Flh9

2.Rocket Dock:https://velocicosm.com/FleP
________________________________________________________
More Videos:
ஆஹா/3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/ug-nTtHUKXU

(APPS தேவையில்லை)Gallary யில் Facebook மற்றும் Youtube Videoவை Download செய்யலாம்.
https://youtu.be/sasvgEar8Sc

OMG!3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/0alhqhFk0WE
________________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-02-04 06:39:26
Duration: 3M32S
Views: 4604
Likes: 148
Favorites: 0

10 SIMPLE LIFE HACKS WITH SMARTPHONE

Welcome to Power Vision. Life Hacks, Tricks, Experiments and More!
Subscribe NOW: https://goo.gl/ySKQxG
Channel: Power Vision
Published: 2017-11-17 21:37:10
Duration: 10M30S
Views: 12058039
Likes: 67117
Favorites: 0

Playstore ல் App Install பண்ணாமல் App ஐ Download பண்ணுவது எப்படி?

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
______________________________________________________
Download Link:https://skamaker.com/2DvA
________________________________________________________
More Videos:
4 கலக்கல் Apps/You must install 4 best android apps in tamil.
https://youtu.be/ql3teUNena0

4 எவரும் அறியாத Android Apps/You Must Install 4 best android apps in tamil.
https://youtu.be/27QQm1Wud7Y

4 பயனுள்ள இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Android Apps.
https://youtu.be/SdEVbPRekTk

_________________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2017-12-12 10:02:45
Duration: 2M46S
Views: 34311
Likes: 542
Favorites: 0

OMG! 3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
______________________________________________________
Buy Product
AMAZON:http://amzn.to/2nE88YZ
______________________________________________________
1.Wandle:https://velocicosm.com/D5OT

2.Swipe:https://velocicosm.com/D56A

3.Swapps:https://velocicosm.com/D59K
_________________________________________________________
More Videos:
(APPS தேவையில்லை)Gallary யில் Facebook மற்றும் Youtube Videoவை Download செய்யலாம்.
https://youtu.be/sasvgEar8Sc

OMG!3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/0alhqhFk0WE

Laptop ல் WIFI receiver இல்லாமல் WIFI DATA வை Connect பண்ணுவது எப்படி?
https://youtu.be/CXGG4OhmZtE
________________________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-02-03 07:14:49
Duration: 4M18S
Views: 19101
Likes: 433
Favorites: 0

4 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/4 Awesome Android Apps in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
___________________________________________________
Buy Product
Best Offer Amazon:http://amzn.to/2nQJwNE
__________________________________________________
1.Car Info:https://zipteria.com/F0rk

2.Pocket TV:https://zipteria.com/F0m1

3.Visualizer:https://zipteria.com/F0yi

4.Internet Guard:https://zipteria.com/F1DL
_______________________________________________________
In this video contains 4 best android Applications for Ever.
____________________________________________________________
More Videos:
3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/FO3BC2KCZV0

ஆஹா/3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/ug-nTtHUKXU
____________________________________________________

OMG! 3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
______________________________________________________
Buy Product
AMAZON:http://amzn.to/2nE88YZ
______________________________________________________
1.Wandle:https://velocicosm.com/D5OT

2.Swipe:https://velocicosm.com/D56A

3.Swapps:https://velocicosm.com/D59K
_________________________________________________________
More Videos:
(APPS தேவையில்லை)Gallary யில் Facebook மற்றும் Youtube Videoவை Download செய்யலாம்.
https://youtu.be/sasvgEar8Sc

OMG!3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/0alhqhFk0WE

Laptop ல் WIFI receiver இல்லாமல் WIFI DATA வை Connect பண்ணுவது எப்படி?
https://youtu.be/CXGG4OhmZtE
________________________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-02-03 07:14:49
Duration: 4M18S
Views: 18161
Likes: 413
Favorites: 0

3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
————————————————————————————
Buy any Product

AMAZON best offer:http://amzn.to/2EkTlMX
_____________________________________________________
1.Duplicate files fixer:https://zipteria.com/3u2P

2.Thrive:https://zipteria.com/3u7P

3.Dual Browser:https://zipteria.com/3uDr
____________________________________________________
More Videos:
ஆஹா/3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/ug-nTtHUKXU

2 வித்யாசமான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Computer Softwares/2 best softwares in tamil.
https://youtu.be/gPzw6yalURI
____________________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-02-06 07:41:53
Duration: 3M49S
Views: 32751
Likes: 678
Favorites: 0

How to hide Apps in J1 J2 j3 j4 J5 j7

Channel: Harsh Sahu
Published: 2017-01-06 13:08:41
Duration: 3M1S
Views: 198051
Likes: 432
Favorites: 0

ஒரே நிமிடத்தில் தொலைந்துபோன மொபைலை கண்டுபிடிக்க வேண்டுமா ? I Find my device Within second in Tamil

ஒரே நிமிடத்தில் தொலைந்துபோன மொபைலை கண்டுபிடிக்க வேண்டுமா ? I Find my device Within second in Tamil

Direct Link Below :
#1.Download App Link : https://goo.gl/bDtZsU
#2.Direct Website Link : https://goo.gl/GYitLA

——-
Follow :

Facebook – https://goo.gl/wstcZo

Subscribe – https://goo.gl/t9WH1F

Twitter – https://goo.gl/JlsA6L

Google+ – https://goo.gl/1ZE0PP

Blogger – https://goo.gl/2MHhKP

————————————————————————————————————-

இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயன் உள்ளதாக இருந்தால்

உங்க; நண்பர்களுக்கு பகிருங்கள். மேலும் இது மாதிரி

தினம் தினம் புதிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள

subscribe செய்ய மறவாதீர்கள்.

————————————————————————————————————-

subscribe this Channel :- https://goo.gl/t9WH1F

————————————————————————————————————-
நிறை , குறைகள் எதாவது இருந்தால் உங்கள்

கருத்துகளை comment மூலம் தெரிவியுங்கள்.
————————————————————————————————————-

Channel: Tamil Wonder Channel
Published: 2018-01-04 16:20:19
Duration: 4M39S
Views: 4190
Likes: 98
Favorites: 0

World best smallest and fastest browser for android in tamil 2017

World best smallest and fastest browser for android in tamil 2017

Android Mobile க்கான APP, GAMES க்கான முழு தகவல்

App download:http://festyy.com/wdRdY0

Facebook page link:https://m.facebook.com/Tamil-Android-Tech-132542557395660/

Website link:http://kathirgun.blogspot.com/?m=1

Channel: Tamil Android Tech
Published: 2017-11-19 16:05:53
Duration: 5M1S
Views: 63314
Likes: 893
Favorites: 0

3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
————————————————————————————
Buy any Product

AMAZON best offer:http://amzn.to/2EkTlMX
_____________________________________________________
1.Duplicate files fixer:https://zipteria.com/3u2P

2.Thrive:https://zipteria.com/3u7P

3.Dual Browser:https://zipteria.com/3uDr
____________________________________________________
More Videos:
ஆஹா/3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/ug-nTtHUKXU

2 வித்யாசமான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Computer Softwares/2 best softwares in tamil.
https://youtu.be/gPzw6yalURI
____________________________________________________________

3 different useful apps available on Playstore ||Tamil

Hello friends welcome back to my channel I hope all are fine today in this video We are going to see about 3 different app that are available on Playstore

Led scroller: https://goo.gl/d7dQwA
Keyboard 69: https://goo.gl/z6cKqV
Temphone and mail: https://goo.gl/VvgqG8

My YouTube Kids
1)Camera : http://fkrt.it/JNoToTuuuN
2)Tripod :
#BELOW ₹300 (Cheap and Best)
||Flipkart : http://fkrt.it/3WoAA!NNNN
||Amazon: http://amzn.to/2B1ixGW and http://amzn.to/2jwZUQT
#Above ₹500 (Best)
||Flipkart: http://fkrt.it/pL1SPTuuuN
||Amazon: http://amzn.to/2yQawCu
3)Mic:
||Flipkart: http://fkrt.it/pwB9lTuuuN
||Amazon: http://amzn.to/2yPaQS7
4)Samsung Headphones with mic:
||Flipkart : http://fkrt.it/3ApT3!NNNN
||Amazon: http://amzn.to/2yQaivd
5)Screen recorder : https://goo.gl/xfA95K
6)Real Time Subscriber Count : https://goo.gl/h2XYK4

Follow us on:
Facebook: https://www.fb.com/TheLordTech
Twitter: https://www.twitter.com/TheLordTech
Subscribe link: https://www.youtube.com/TheLordTech

Channel: The Lord Tech
Published: 2017-09-03 04:03:19
Duration: 4M43S
Views: 40671
Likes: 459
Favorites: 0

OMG! 3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
______________________________________________________
Buy Product
AMAZON:http://amzn.to/2nE88YZ
______________________________________________________
1.Wandle:https://velocicosm.com/D5OT

2.Swipe:https://velocicosm.com/D56A

3.Swapps:https://velocicosm.com/D59K
_________________________________________________________
More Videos:
(APPS தேவையில்லை)Gallary யில் Facebook மற்றும் Youtube Videoவை Download செய்யலாம்.
https://youtu.be/sasvgEar8Sc

OMG!3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/0alhqhFk0WE

Laptop ல் WIFI receiver இல்லாமல் WIFI DATA வை Connect பண்ணுவது எப்படி?
https://youtu.be/CXGG4OhmZtE
________________________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-02-03 07:14:49
Duration: 4M18S
Views: 14803
Likes: 384
Favorites: 0

இப்படியும் APP இருக்கா!! 3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
____________________________________________________________
1.App Hider:https://rapidtory.com/kyE

2.crook catcher:https://rapidtory.com/ksv

3.Peggo:https://rapidtory.com/10kR
___________________________________________________________
More Videos:
3 கண்டிப்பாக Install பண்ண வேண்டிய Apps/You Must Install 3 Best Android Apps In Tamil.
https://youtu.be/0c7u3VeBD4Q

3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/KmRkvz-ey3g

3 ரகசிய Android Codes உங்களுக்கு தெரியுமா?மறக்காம பாருங்க!
https://youtu.be/faexTDlPvLo
_________________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-01-15 08:27:27
Duration: 4M47S
Views: 55685
Likes: 1560
Favorites: 0

Jio – Jio 4G !!! நீங்கள் கட்டாயம் மாற்ற வேண்டிய 3 JIO Settings !!! தெரியுமா ??? || Tamil NXT ||

Jio – Jio 4G !!! நீங்கள் கட்டாயம் மாற்ற வேண்டிய 3 JIO Settings !!! தெரியுமா ???
Jio – Jio 4G !!! நீங்கள் கட்டாயம் மாற்ற வேண்டிய 3 JIO Settings !!! தெரியுமா ???
Jio – Jio 4G !!! நீங்கள் கட்டாயம் மாற்ற வேண்டிய 3 JIO Settings !!! தெரியுமா ???
Jio – Jio 4G !!! நீங்கள் கட்டாயம் மாற்ற வேண்டிய 3 JIO Settings !!! தெரியுமா ???
Jio – Jio 4G !!! நீங்கள் கட்டாயம் மாற்ற வேண்டிய 3 JIO Settings !!! தெரியுமா ???

http://tamilnxt.blogspot.in/ |
Follow on Twitter – https://twitter.com/TAMILNXT
Follow on Goolgle Plus –
https://plus.google.com/115526632988190852272

Shop Using From Amazon.com
https://www.amazon.in/b?ie=UTF8&node=1389401031

Channel: TAMIL NXT – தமிழ் நெக்ஸ்ட்
Published: 2018-01-14 08:46:40
Duration: 3M32S
Views: 36910
Likes: 777
Favorites: 0

(100MB குள்) 4 சிறந்த இதுவரை நீங்கள் விளையாடாத Android Games/4 Awesome Android games in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
____________________________________________________
Buy Product:

AMAZON:http://amzn.to/2Gv251g
_______________________________________________________
1.Knife Hit:https://velocicosm.com/4ucZ

2.Big Bash Cricket:https://velocicosm.com/4ufn

3.Zombie crisis:https://velocicosm.com/4uiJ

4.Finger driver:https://velocicosm.com/4ul5

—————————————————————————————–
More Videos:
(தமிழ்)PES 2017 Android Game Download And Game Play In Tamil.
https://youtu.be/BN4W8OSLJpE

100MB குள் 4 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் விளையாடாத Android Games/3 Awesome Android games in tamil.
https://youtu.be/Ci9y5-VrVWw
_______________________________________________________

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2018-01-31 05:49:23
Duration: 2M45S
Views: 6302
Likes: 164
Favorites: 0

OMG!3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
____________________________________________________
1.Wings:https://swiftation.com/E6VH

2.Edjing Mix:https://swiftation.com/E6MU

3.Overlay:https://swiftation.com/E6Z7
_________________________________________________________
More Videos:
Laptop ல் WIFI receiver இல்லாமல் WIFI DATA வை Connect பண்ணுவது எப்படி?
https://youtu.be/CXGG4OhmZtE

APP னா இப்புடி இருக்கனும்/3 செம்மையான இதுவரை நீங்கள் Use பண்ணாத Apps/3 Awesome Android Apps in tamil.
https://youtu.be/LG8qE58sPWU

இப்பவே Activate பண்ணுங்க/நமக்கே தெரியாமல் JIO தந்திருக்கும் 56GB FREE DATA.
https://youtu.be/fOqHFVVj9IY
______________________________________________________

இந்த 5 விஷயம் தெரிஞ்ச மூக்குமேல விரலை வெப்பிங்க | Episode 4 | 5 THINGS WE DON”T KNOW

This video explains about the top 5 facts about human eyes and tricks for eye illusions and illusion images that will cheat human eyes in tamil. This is also part of Vanga therinjikalam facts in classic videos youtube channel. “unknown facts in tamil” “things we dont know” “things we dont know actually” “truth about daily products” “top 5 things” “viral whatsapp video” “viral facebook video” “facts in tamil” “history in tamil” “things we dont know about everyday object” “everyday things purpose” “tamil mojo” “kollywood talk” “human eyes facts” “eye facts” illusions “human eye illusions” “human eye megapixel” “unknown facts about human eye” “unknown facts about eye”
Channel: Classic Videos
Published: 2018-01-28 11:46:09
Duration: 8M40S
Views: 19006
Likes: 423
Favorites: 0

(தமிழ்) Gta Vice city full game download and install for android in tamil.

Thankyou For support…..
show more Gaming videos support me(:
________________________________________________________
Download link:https://bossrockgames.blogspot.com/2017/11/gta-vice-city-886mb.html

_________________________________________________________
more videos:
திரில்லான Zombie Game/Fatal raid zombie shooting android game download and install in tamil.
https://youtu.be/DPt9Yl4BZzo

அட்டகாசமான Football game/PES 2013 game download and play for android in tamil.
https://youtu.be/0UtPxst1c_Y

(தமிழ்) Gta 3 game download and install for android in tamil/clear audio.
https://youtu.be/b8iDPQV6MQc

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2017-11-15 06:48:29
Duration: 5M6S
Views: 53803
Likes: 1039
Favorites: 0

புதிய படங்கள் இனி உங்கள் கையில்/How to watch and download new tamil and other language movies.

Thankyou For support…..
show more technology videos support me(:
____________________________________________________
Bee Movie download link:https://twineer.com/ASeu
____________________________________________________
More Videos:
(தமிழ்) any Redmi mobile converted to iphone x look in tamil.
https://youtu.be/FpDxlCfEQsI

1 நிமிடத்தில் Remove unwanted object from your photos in tamil.
https://youtu.be/zgWAUGoe9oA

2 தெறி Apps.
https://youtu.be/3KwBnbi-LIM

Channel: Tech J7-தமிழ்
Published: 2017-10-29 10:20:48
Duration: 4M3S
Views: 165533
Likes: 1345
Favorites: 0

Best Security app on the App Store for iphone – iAntiTheft

Need the security of a dedicated alarm clock for your iPhone, iPod touch, iPad? We listen out for the best alarm apps for all your Apple iDevices.
With iAnti-Theft, you can always protect your phone without any fear of theft, with 4 strong protection modes:
● Power: alarm theft when lightning cable is un-plugged.
● Motion: alarm theft when device is moved.
● Pocket: alarm theft when phone is picked out from pocket.
● Earpod: alarm theft when ear-phone is un-plugged.
Thanks For watching and don’t forget to Subcribe Xfix Channel !
My Facebook: https://goo.gl/CLyqPo
Channel: XFix
Published: 2016-08-16 13:51:55
Duration: 2M21S
Views: 1947450
Likes: 9535
Favorites: 0

உங்கள் சுண்டுவிரல் இப்படி இருந்தால் என்ன நடக்கும்…..

உங்கள் சுண்டுவிரல் இப்படி இருந்தால் என்ன நடக்கும்…..
Channel: Collections
Published: 2017-09-11 06:45:59
Duration: 2M48S
Views: 988524
Likes: 4003
Favorites: 0